FPGS Gestió forestal i del medi natural

1533717821
1534100563

FPGS Gestió forestal i del medi natural

PRIMER CURS

 • Botànica agronòmica.
 • Fitopatologia.
 • Maquinària i instal·lacions forestals.
 • Gestió dels aprofitaments del mitjà forestal.
 • Gestió i organització del viver forestal.
 • Formació i orientació laboral.
 • Inglés tècnic.
 • Topografia agrària.
 • Tècniques d'educació ambiental.

SEGON CURS

 • Gestió cinegètica.
 • Defensa contra incendis forestals.
 • Gestió de la pesca continental.
 • Gestió de muntanyes.
 • Gestió de la conservació del medi natural.
 • Inglés tècnic.
 • Projecte de gestió forestal i conservació del mitjà.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

 • Coordinador d'unitats de prevenció i extinció d'incendis forestals.
 • Encarregat o capatàs forestal.
 • Encarregat de repoblacions cinegètiques, piscícoles i vivers, etc
 • Gestor cinegètic.
 • Coordinador de treballs de vigilància rural.
 • Educador ambiental.
 • Agent forestal o similar.
 • Guarda d'espais naturals.