Accés Cicles

Com es pot accedir als cicles formatius?

L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se mitjançant dues formes clarament diferenciades:

  • Accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris. Aquests requisits són diferents per a l'accés a Cicles de Grau Mitjà i per a Cicles de Grau Superior.
   • Requisits accés Cicle Grau Mitjà
   • Requisits accés Cicle Grau Superior
  • Accés mitjançant una prova, si no es reuneixen els requisits del punt 1.

Accés directe a Cicles de Grau Mitjà.

Poden accedir al cicle sense prova d'accés els:

   • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
   • Titulats en Formació Professional Bàsica.
   • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).
   • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
   • Tindre 2n de BUP aprovat.
   • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
   • Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Plàstiques i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.
   • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Aquests requisits són generals per a tots els cicles de Grau Mitjà. Mes informació orientacions grau mitjà.

Accés directe a Cicles de Grau Superior.

Poden accedir al cicle sense prova d'aquells estudiants que complisquen una dels següents requisits (en ordre de prioritat):

   • Batxillerat LOE modalitat BCT o Títol de Tècnic d'FP
   • Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT.
   • Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI
   • Haver superat les opcions A, B de COU
   • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE/LOGSE.
   • Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental.
   • Opcions C, D de Cou o Preu superats.
   • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
   • Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Aquests requisits són generals per a tots els cicles de Grau Superior. Més informació orientacions grau superior.

Accés per prova.

 Per a l'alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d'accés directe i té dèsset anys d'edat (dènou per a Cicles de Grau Superior) o els compleix durant el curs, la legislació vigent estableix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional sempre que, a través d'una prova regulada per les Administracions Educatives, l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

 

Per al cas de Grau Mitjà aquesta prova, que serà comuna a tots els Cicles Formatius, s'estructurarà en tres parts.

   • Part Lingüística: que versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellà o Valencià)i Llengua Estrangera (Inglés). Comptarà de dos apartats:
    • Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana
    • Llengua Estrangera (Inglés)
   • Part Social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història. Constarà de dos
   • Part Científic-Matemàtica-Tècnica, que versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractaments de la Informació i Competència Digital. Constarà de tres apartats:
    • b1) Matemàtiques
    • b2) Ciències Naturals
    • b3) Tractament de la Informació i Competència Digital.

 

Per al cas de Grau Superior la prova s'estructurarà en:

   • Part comuna, igual en tots els Cicles Formatius de Grau Superior, constarà de quatre apartats
    • A1) Llengua i literatura (Castellà o Valencià, a triar)
    • A2) Llengua Estrangera (Inglés)
    • A3) Matemàtiques.
    • A4) Tractament de la Informació i competència Digital.
   • Part Específica , que presentarà tres opcions, segons el cicle al qual es desitge accedir i en cadascuna d'elles el candidat triarà dos de les tres matèries que la formen
    • Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries del qual seran Història, Economia i Geografia.
    • Opció B. Tecnologia: les matèries del qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. Aquesta és l'opció relacionada per als cicles de la família d'Informàtica i la família d'Imatge i So.
    • Opció C. Ciències: les matèries del qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química.

En el cas d'accés a Cicles de Grau Superior, si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic (un títol de Grau Mitjà) relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

Per a més informació prem ací.

Calendari Proves d'Accés

INSCRIPCIÓ: Les dates aproximades solen ser durant els mesos d'abril i maig. Per a més informació prema ací.

Més informació sobre (Normativa, Orientacions Grau Mitjà, Orientacions Grau Superior, Cursos preparatorisExemples d'exàmens).