DAM

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM)

Quina titulació s'obté ?

Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.

 

  Què sabràs fer quan finalitzes els estudis ?

 • Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d'ús i els criteris establits.
 • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
 • Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
 • Gestionar entorns de desenvolupament adaptant la seua configuració en cada cas per a permetre el desenvolupament i desplegament d'aplicacions.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
 • Desenvolupar aplicacions implementant un sistema complet de formularis i informes que permeten gestionar de manera integral la informació emmagatzemada.
 • Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma, emprant eines específiques i complint els requeriments establits.
 • Desenvolupar interfícies gràfiques d'usuari interactius i amb la usabilitat adequada, emprant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.
 • Participar en el desenvolupament de jocs i aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i l'educació emprant tècniques, motors i entorns de desenvolupament específics.
 • Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils emprant tècniques i entorns de desenvolupament específics.
 • Crear ajudes generals i sensibles al context, emprant eines específiques i integrant-les en les seues corresponents aplicacions.
 • Crear tutorials, manuals d'usuari, d'instal·lació, de configuració i d'administració, emprant eines específiques.
 • Empaquetar aplicacions per a la seua distribució preparant paquets acte instal·lables amb assistents incorporats.
 • Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil emprant llibreries i tècniques de programació específiques.
 • Desenvolupar aplicacions capaces d'oferir serveis en xarxa emprant mecanismes de comunicació.
 • Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cadascun dels seus mòduls.
 • Gestionar la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint la seua integritat.
 • Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM atesos els requeriments.
 • Realitzar plans de proves verificant el funcionament del component programari desenvolupat, segons les especificacions.
 • Desplegar i distribuir aplicacions en diferents àmbits d'implantació verificant el seu comportament i realitzant les modificacions necessàries.
 • Establir vies eficaces de relació professional i comunicació amb els seus superiors, companys i subordinats, respectant l'autonomia i competències de les diferents persones.
 • Liderar situacions col·lectives que es puguen produir, mediant en conflictes personals i laborals, contribuint a l'establiment d'un ambient de treball agradable, actuant en tot moment de manera respectuosa i tolerant.
 • Gestionar la seua carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.
 • Mantindre l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit del seu treball per a adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 • Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable

 

Què podràs fer quan finalitzes els estudis ?

 • Pots treballar en empreses o entitats públiques o privades tant per compte d'altri com pròpia, exercint el seu treball en l'àrea de desenvolupament d'aplicacions informàtiques relacionades amb entorns Web (intranet, extranet i internet). Per exemple, pots treballar de:
  • Desenvolupant aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
  • Desenvolupant aplicacions de propòsit general.
  • Desenvolupant aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil.
 • Pots continuar estudiant:
  • Cursos d'especialització professional.
  • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls professionals d'acord amb la normativa vigent.
  • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Com s'estructuren els estudis ?

El cicle té una duració de 2000 hores, repartides en 2 cursos acadèmics. La distribució de mòduls per curs és la següent:

Mòduls professionals - Primer Curs Hores
1. Sistemes informàtics. 160
2. Bases de dades. 160
3. Programació. 256
4. Llenguatges de marques i sistemes de gestió de la informació. 96
5. Entorns de desenvolupament. 96
6. Anglés. 96
7. Formació i orientació laboral. 96
Mòduls professionals - Segon Curs Hores
1. Accés a dades. 120
2. Desenvolupament d'interfícies. 120
3. Programació multimèdia i dispositius mòbils. 100
4. Programació de serveis i processos. 60
5. Sistemes de gestió empresarial.. 100
6. Empresa i iniciativa emprenedora. 60
7. Anglés. 40
8. Formació en Centres de Treball. 400
9. Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. 40

Què és la FCT ?

La FCT o Formació en Centre de Treball és un mòdul més que es cursa en empreses relacionades amb els estudis realitzats. Tenen lloc en finalitzar la formació en el centre educatiu, completant-la i fent tasques pròpies de la professió. La seua duració és de 400 hores i es realitzarà normalment en el tercer trimestre del segon curs. Tens més informació ací

Quines opcions d'estudi de DAM tinc en l'IES Camp de Morvedre ?

Actualment l'IES Camp de Morvedre ofereixen 2 modalitats:

 • Presencial de vesprades.  En horari 15.30 a 21.00.
 • Semipresencial.