Transport

Horari aproximat de les rutes d’autobusos:

Descarrega l’horari 2024/25 (próximament)

INSTRUCCIONS PER A LA SOL·LICITUD D’AJUDES DE TRANSPORT

Per al curs 2024-25

 1. Alumnat que en el CURS PASSAT VA SOL·LICITAR l’ajuda per a transport escolar:

A través de l’aplicació informàtica ITACA Web Família es podrà accedir visualitzar l’esborrany de sol·licitud d’ajuda de la prestació del servei de transport escolar on consten pregravades les dades que es troben en poder de l’administració. 

 • Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades han d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en la secretaria del centre on l’alumnat estarà matriculat durant el curs 2024-2025, sense necessitat de presentar més documentació.
 • També està l’opció d’enviar l’esborrany signat a la següent adreça electrònica:12005799@edu.gva.es.
 • Si alguna de les dadesno és correcta, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany. Aquest document rectificat es presentarà a la secretaria del centre amb la documentació justificativa.

Les famílies que no siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, podran
sol·licitar en el centre educatiu on l’alumnat estiga matriculat un esborrany de sol·licitud.

 1. Alumnat que en el CURS PASSAT NO VA SOL·LICITAR l’ajuda per a transport escolar i NOU alumnat:

La sol·licitud es realitzarà presentant, degudament complimentat, l’annex I de l’ordre que es pot descarregar fent CLIC ACÍ. La sol·licitud es presenta a la secretaria del centre, junt amb la següent documentació:

 1. Fotocòpia del DNI, NIF, PASSAPORT o NIE de les persones sol·licitants (mare, pare, tutora, tutor).
 1. Volant/certificat actualitzat d’empadronament o rebut de la factura de la llum, gas o aigua d’una data pròxima a la presentació de la sol·licitud.

3. Full de selecció de parada.

Enllaç a la resolució per la qual es convoquen les ajudes per al servei de transport escolar colectiu (plaça en l’autobús escolar)

Enllaç a la resolució per la qual es convoquen les ajudes individuals de transport (beques econòmiques)

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE AYUDAS DE TRANSPORTE

Para el curso 2024-25

 1. Alumnado que en el CURSO PASADO SOLICITÓ la ayuda para transporte escolar:

A través de la aplicación informática ITACA Web Familia se podrá consultar el borrador de solicitud de ayuda, donde constan pregrabados los datos que se encuentran en poder de la administración. 

 • Si las personas solicitantes de la ayuda están conformes con los datos facilitados tienen que imprimir, firmar y presentar el borrador en la secretaría del centro donde el alumnado estará matriculado durante el curso 2024-2025, sin necesidad de presentar más documentación.
 • También está la opción de enviar el borrador firmado a la siguiente dirección electrónica: 12005799@edu.gva.es.
 • Si alguno de los datos no es correcto, se procederá a imprimir y anotar la circunstancia que cambia en el apartado G del borrador. Este documento rectificado se presentará en la secretaría del centro  junto con la documentación que justifique los cambios.

Las familias que no sean usuarias de la aplicación informática ITACA Web Familia, podrán
solicitar un borrador de solicitud en el centro educativo donde el alumnado esté matriculado.

 1. Alumnado que en el CURSO PASADO NO SOLICITÓ la ayuda para transporte escolar y alumnado NUEVO.

La solicitud se realizará presentando, debidamente cumplimentado, el anexo I de la orden que se puede descargar CLIC AQUÍ. La solicitud se presentará en la secretaría del centro junto a la siguiente documentación:

 1. Fotocopia del DNI, NIF, PASAPORTE o NIE de las personas solicitantes (madre, padre, tutora, tutor).
 1. Volante/certificado actualizado de empadronamiento o un recibo de la factura de la luz, gas o agua de una fecha próxima a la presentación de la solicitud.

3. Hoja de selección de parada.

Enlace a la resolución por la cual se convocan las ayudas para el servicio de transporte escolar colectivo (plaza en autobús escolar)

Enlace a la resolución por la cual se convocan las ayudas individuales de transporte (becas económicas)