Per a realitzar els pagaments de les taxes dels servicis administratius de la Generalitat Valenciana emplenarem el model 046 de forma telemàtica:

Taxes per servicis administratius, per a:

  • Certificacions acadèmiques i certificats a l’efecte de trasllats
  • Certificat (o petició duplicat) Superació del Nivell A2 (Marc Comú Europeu)
  • Expedició Historial Acadèmic Batxillerat
  • Informe d’Avaluació – Formació Professional
  • Targetes d’identitat

Taxes per expedició de títols

  • Batxillerat, tècnic o duplicat del títol de graduat en ESO

Taxes per proves d’accés a Cicles Formatius i obtenció de títols

  • Prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà
  • Prova d’accés a cicles formatius de Grau Superior