MATRÍCULA DEL DILLUNS 26 Al DIJOUS 29 DE JULIOL

L’alumnat que ha sigut admés haurà de formalitzar la matrícula en la secretaria del centre des del dilluns 26 al dijous 29 de juliol en horari de 9:00h a 12:00h. Per a recollir la documentació necessària hauran de passar pel centre.

Una altra documentació que hauran de aportar:

  • Fotocòpia DNIs

  • Fotocòpia del llibre de família, justificació família nombrosa (si escau)

  • Baixa del centre de procedència

  • Sentència en cas de separació

  • Una altra documentació que consideren d’interés (informes mèdics, consell orientador…)

*Per a l’alumnat que entra en 1r d’ESO i 1r de Batxillerat: Informe mèdic per canvi d’etapa educativa