Música – Pendents

RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA DE CURSOS ANTERIORS

1.- Tots els alumes que tinguen la matèria suspesa el curs o cursos anteriors la programació recomana que amb la 1a i 2a avaluació d ́aquest anys aprovades queda aprovada la matèria de música de cursos anteriors.


2.- Si no es dona la circumstància es convocarà a l ́examen de pendents que la direcció d ́estudis convocarà la segona quinzena d ́abril.


3.- Finalment, si encara així, l ́assignatura no s ́ha recuperat l ́alumne podrá acudir a l ́examen extraordinari de pendents de juny.


Cas especial són els alumnes de 4t de l ́ESO que tenen l ́assignatura pendent de 3r i aquest any no han triat música, és a dir, no hi ha continuitat. Aquests alumnes s ́aculliran dirèctament al punt 2 d ' aquest apartat.