Geografia i Història – Pendents

RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA DE CURSOS ANTERIORS

Es recuperarà l’assignatura pendent del curs anterior si:
o S’aproven les dues primeres avaluacions del curs actual, més un dossier de
treball (també aprovat).
o En cas de no aprovar de l’anterior manera, s’haurà de superar una prova
objectiva escrita (en la data acordada pel centre), més el dossier de treball
(també aprovat).