ESO

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria forma part de l’ensenyament bàsic. D’acord amb el que estableix la Constitució Espanyola (*art.27.4) té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa té una duració de quatre cursos acadèmics, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat.

L’alumnat pot accedir al primer curs l’any natural en el qual complisca 12 anys i, amb caràcter general, té dret a romandre escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complits l’any en què va finalitzar el curs.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com la necessària atenció a la diversitat de l’alumnat.

En aquesta etapa, es presta especial atenció a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.