ESCOLES CONNECTADES

El programa Escoles Connectades naix d’un conveni signat entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Generalitat Valenciana. El programa és finançat amb Fons Europeus per al Desenvolupament Regional, els fons FEDER. El projecte va començar amb la signatura del contracte el 30 de desembre del 2020 i té data fi prevista agost del 2022.

Consisteix en la instal·lació de tot l’equipament i cablejat necessaris per a dotar de xarxa sense fil als centres educatius, això inclou:

 • equipament actiu: switches, punts d’accés (antenes WIFI).
 • equipament passiu: armaris de comunicacions, panells d’interconnexió etc.

Els centres inclosos en aquest programa són els centres d’educació primària públics, és a dir:

 • Centres d’Educació Primària,
 • Centres d’Educació Infantil i Primària,
 • Centres d’Educació Especial i els
 • Centres Rurals Agrupats


Es van haver d’excloure alguns centres perquè en el moment en el qual es va escriure el plec estaven afectats per obres del Pla Edificant. Les empreses adjudicatàries són dues Nunsys i Ezentis Tecnologia.

La seqüència del projecte està dividida en diverses fases una primera de replanteig, seguida de la instal·lació, després la validació i finalment el seguiment.

La primera fase de replanteig consisteix en el fet que l’empresa Nunsys visitarà la seu amb la finalitat de poder adequar la solució tècnica a la casuística del centre concret, com a resultat d’aquesta primera visita entregarà una acta de replanteig que haurà de ser signada pel responsable del centre.

En la segona fase d’instal·lació se succeiran diferents visites per a poder instal·lar tot l’equipament i cablejat necessaris i com a final d’aquesta fase, s’entregarà una acta d’instal·lació que s’haurà de ser signada novament pel responsable del centre. El centre rebrà, en el compte oficial del correu i en el compte oficial de la coordinació TIC, un correu on s’indicarà que les xarxes WIFI del programa escoles connectades ja estan disponibles i on s’indicaran tots els passos necessaris per a poder utilitzar aqueixes xarxes.

Una vegada acabada la instal·lació, l’empresa Ezentis Tecnologia podrà dur a terme la fase de validació que consistirà en almenys una visita in situ per a poder analitzar que tota la solució de les xarxes WIFI instal·lades és correcta i s’adequa a les prescripcions tècniques del plec del projecte. L’empresa Ezentis Tecnologia comprovarà que s’han solucionat possibles incidències que hagen pogut ocórrer durant la fase de validació.

Com a resultat de la instal·lació de les xarxes WIFI, hi haurà disponibles 3 xarxes en el centre:

 • WIFI PROF, per a l’accés del personal docent i d’aquell personal no docent que els responsables del centre determinen.
 • WIFI ALU, per a ús de per part de l’alumnat i
 • WIFI CONVIDATS, per a possibles convidats al centre i també perquè el personal no docent que els responsables del centre determinen.

L’accés a WIFI PROF i WIFI ALU es farà amb l’usuari i contrasenya de la nova identitat digital. L’accés a WIFI CONVIDATS és un accés amb una contrasenya per a poder accedir al SSID i després s’haurà d’introduir un usuari i una contrasenya en un portal captiu que estarà a la disposició dels responsables del centre i de la coordinació TIC

En el plec es categoritzen els diferents espais del centre:

 • els espais docents són aquells espais del centre on s’imparteix de manera regular docència a un grup d’alumnat i per tant inclou: l’aula d’informàtica, l’aula de música, tallers etc.,
 • els espais comuns són la biblioteca, la sala de professors, sala d’actes, els despatxos la Secretaria i aquells espais docents amb una superfície inferior a 15 m².
 • els espais auxiliars, que són els corredors, els patis, els banye,s etc. El plec no contempla donar cobertura WIFI a cap espai auxiliar però sí a tots els espais docents i comuns.

El gimnàs i el menjador es consideren que estan dins de la cobertura de xarxa WIFI si estan en un edifici on hi ha també algun espai dels abans esmentats com a docents o comuns.

Per a la resolució d’incidències tenim l’eina gvaSAI i dins de la categoria de la xarxa de veu i dades s’ha desplegat un servei d’Escoles Connectades en el qual podrem obrir tant incidències com peticions, les peticions fan referència a possibles consultes.