Introducció

La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), proporciona diferents aplicacions i eines informàtiques per a tot el seu personal, des d’un correu electrònic nominatiu fins a l’aplicació de gestió educativa ITACA. Amb l’objectiu de facilitar l’accés dels docents de nova incorporació a aquestes eines s’ha redactat el següent document: PLATAFORMES TIC PER Al PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS i esperem que, com a coordinador o coordinadora TIC del centre, et resulte d’utilitat per a assessorar els nous docents.

En aquesta unitat mostrarem una visió general de totes aquestes eines.

1.

Correu electrònic corporatiu

L’administració de la Generalitat proporciona a tot el personal funcionari i als centres docents comptes de correu electrònic amb l’objectiu d’intercanviar missatges propis de l’exercici professional. Es tracta d’una eina de treball i ens identifica com a personal de la Generalitat Valenciana en les nostres comunicacions electròniques.

Dins d’aquest entorn de corporació, la Generalitat Valenciana ofereix un cercador o guia de persones on és possible localitzar a tots els empleats públics. La web indica l’adreça laboral, el telèfon del centre de treball, el correu electrònic i un enllaç per a localitzar el centre de treball a través d’un mapa interactiu.

1.1.

Correu corporatiu per als docents

a) Accés als comptes de correu @edu.gva.es (Identitat Digital)

Tots els docents de centres educatius públics de la Comunitat Valenciana tenen a la seua disposició un compte de correu en el gestor de correu Outlook desenvolupat per Microsoft identificada per [usuari]@edu.gva.es. L’accés a aquest servei es fa en la següent direcció d’enllaç: https://outlook.office.com/. Les credencials de la identitat digital es poden consultar seguint aquests passos:

 • Accedir a l’escriptori d’Itaca3 (https://acces.edu.gva.es) amb les credencials d’ITACA.
 • Fer clic sobre el nom del docent en la part superior.
 • S’obrirà una finestra amb la identitat digital del docent, la contrasenya inicial i la clau de recuperació.

En el següent enllaç hi ha un manual d’instruccions d’accés.

Més informació en la pàgina web del CDC.

També es poden consultar les credencials de la identitat digital a través d’OVIDOC | DADES PERSONALS | Accés i canvi de contrasenya.

Recuperació o canvi de contrasenya

La contrasenya dels comptes @edu.gva.es es pot recuperar amb la informació proporcionada en l’escriptori d’Itaca3 accedint a https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.forgot.xhtml o canviar en https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.change.xhtml

Característiques tècniques

 • Quota d’emmagatzematge de 50 GB.
 • Límit de grandària d’arxius adjunts 150MB.
 • Nombre màxim de destinataris per missatge 500.

´Docent en Centres CDC

Aquesta previst que els docents que exerceixen o han exercit la seua labor docent en un centre que participa en el projecte Centre Digital Col·laboratiu, CDC, podran utilitzar la seua identitat digital també per a accedir a diversos serveis i equips digitals proporcionats per la Generalitat Valenciana:

 • Plataforma e-learning Aules
 • Plataforma de treball col·laboratiu TEAMS.
 • Xarxa Wifi corporativa del centre (en fase d’implantació).
 • Dispositius informàtics del centre
 • Espai en el núvol sota la tecnologia OneDrive de 1TB.
 • Eines d’Office365 en el núvol.

b) Accés als comptes de correu @gva.es

A principi del curs 22-23 els comptes @gva.es deixaran d’estar operatives.

1.2.

Correu corporatiu per al centre i bústies del centre

Els centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport disposen d’una Identitat Digital de centre Codcen@edu.gva.es amb llicència completa d’ús d’aplicacions Office 365 i que és el compte principal de correu del centre.

La direcció del centre pot consultar la contrasenya i totes les dades necessàries per a recuperar la contrasenya d’aquest compte a través de l’escriptori d’Itaca3 > mòdul Gestió Administrativa > Gestió > Identitat Digital.

La recuperació o canvi de contrasenya es realitza de la mateixa forma que en un compte personal:

Bústies del centre

S’han creat una sèrie de bústies de correu compartits per a ús de cada exclusiu de cada centre educatiu​:

 • Per a comunicacions amb la secretaria del centre, la bústia [codi_centre].secretaria@edu.gva.es
 • Per a comunicacions amb la persona coordinadora TIC del centre, la bústia [codi_centre].ctic@edu.gva.es
 • Per a gestionar consultes d’informació, la bústia [codi_centre].info@edu.gva.es.
 • Per a gestionar projectes amb persones o organismes externs, com per exemple Erasmus, la bústia [codi_centre].projectes@edu.gva.es.
 • Per a gestionar la formació en centres de treball (FCT), la bústia [codi_centre].fct@edu.gva.es.  Aquest últim solo per als centres amb Formació en Centres de Treball.

Per a obtindre més informació sobre bústies compartides, així com la seua gestió i configuració, pot consultar la guia sobre l’ÚS DE BÚSTIES COMPARTIDES en: QUÈ ÉS UNA BÚSTIA DE CORREU COMPARTIT?

​Les bústies estan associades inicialment a la identitat de centre. La direcció del centre ha d’incloure les persones que han de tindre accés.​

1.3.

Normativa que regula el correu GVA

L’ús del correu corporatiu de la Generalitat (GVA) ve regulat per l’ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat.

En l’article 21. Correu electrònic corporatiu, es recull el següent:

 • Els comptes creats en els servidors de l’Administració de la Generalitat tenen com a objectiu l’intercanvi de missatges propis de l’exercici professional. Queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials, financers o personals.
 • No estan permesos els enviaments massius, i seran rebutjats els missatges si el nombre màxim de destinataris és superior al límit establit per l’òrgan amb competències en matèria de tecnologies de la informació.
 • No s’ha d’utilitzar el correu per a anunciar l’aparició de nous virus, amenaces, etc.
 • Queda totalment prohibit suplantar la identitat d’una persona a través del correu electrònic.
 • No es permet l’ús de comptes de correu diferents dels proporcionats per l’Administració de la Generalitat dins de la GVA, excepte autorització expressa de l’òrgan amb competències en matèria de tecnologies de la informació.
 • Els usuaris no han d’enviar missatges amb informació sensible tant en el cos del missatge com en els arxius adjunts. Aquest enviament únicament podrà realitzar-se si s’adopten els mecanismes necessaris per a evitar que la informació siga intel·ligible o manipulada per tercers (encriptació i signatura electrònica).
 • El correu electrònic és una de les fonts més importants de difusió de virus, per la qual cosa es recomana no obrir missatges rebuts de remitents desconeguts.
 • Per a garantir la identitat del remitent, els correus se signaran digitalment.
 • A causa de l’increment i la contínua aparició de nous virus, són eliminats automàticament els missatges amb annexos susceptibles d’execució.
 • Es limitarà la grandària màxima dels fitxers adjunts i s’assignarà als usuaris una grandària màxima de bústia, dins d’uns límits raonables.

2.

ITACA

ITACA (Innovació Tecnològica Administrativa de Centres i Alumnat) és un sistema d’informació centralitzat que connecta a tots els membres que formen part del sistema educatiu valencià. Aquest sistema s’ha anat implementant de manera gradual en tots els ensenyaments. Actualment està totalment implementat en tots els centres públics i concertats que imparteixen els ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO, BACH, FP, FPB, PFCB i FPA . També està implementat en tots els centres públics específics d’Educació Especial, Ensenyaments Artístics Professionals de Dansa i Música, Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius, així com Escoles Oficials d’Idiomes.

Cada usuari/a: director/a, secretari/a, inspector/a, professor/a, administratiu/a,… té un perfil que determina el nivell d’accés, així com la capacitat per a recollir, gravar, crear, eliminar, notificar, …dades del sistema.

La regulació de la implantació d’ITACA s’indica en el Decret 51/2011, de 13 de maig, del Consell.

ITACA, en la seua finalitat de facilitar la comunicació entre els diferents sectors que integren el sistema educatiu valencià, ha desenvolupat diferents mòduls entre els quals destaquem els tres següents:

 • Web Família. És la web des de la qual els pares o els tutors legals podran veure les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes, retards a classe, incidències de comportament, el calendari d’avaluacions, activitats extraescolars i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació. Actualment també disponible en App. Pot trobar tota la informació referent a aquest mòdul a través del següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/itaca/es/inicio/
 • El mòdul per a docents. És un mòdul per mitjà del qual els docents poden introduir notes, amb la possibilitat d’incloure també les faltes, retards, incidències a l’aula i enviar avisos als pares dels alumnes. Alguns centres en pilotatge disposen d’un complet mòdul de comunicacions: http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/moduls/modul_docent2.pdf
 • El mòdul de secretaria. En ell es desenvolupen la majoria de tasques; matriculació, avaluació, trasllats, gestió de faltes de docents, comptabilitat, gestió de menjador, admissió, activitats complementàries, PGA, expedients disciplinaris, llibre de registre d’entrades i eixides, … http://www.ceice.gva.es/webitaca/es/centres.htm

3.

OVICE

L’Oficina Virtual de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (OVICE) és la plataforma electrònica a través de la qual els centres educatius poden accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de la Conselleria.

Actualment l’únic tràmit que hi ha actiu en OVICE per a demanar equipament TIC és el relatiu a Educació Especial: Sol·licitud de productes de suport per a l’alumnat amb necessitats educatives especials (Sol·licitud de NESE).  Destacar que les assignacions d’equipament de NEE són nominatives. Encara que l’equip s’envia per a ús exclusiu d’un/a alumne/a en  concret, la gestió correspon al centre.

Entre els tràmits que es poden realitzar a través d’OVICE es troben les MESURES D’EMERGÈNCIA:

4.

OVIDOC

L’Oficina Virtual del Docent (OVIDOC) és una plataforma per a els funcionaris en actiu que hagen ocupat un lloc alguna vegada en un centre públic. Ofereix informació relacionada amb l’Expedient Docent Electrònic Normalitzat (EDEN) de cada docent, a més d’oferir altres serveis, com són, la realització de diversos tràmits que l’afecten o comunicar-se amb l’administració en relació amb la informació mostrada en els diferents apartats d’OVIDOC. 

Es pot accedir a OVIDOC a través de  Ovidoc (gva.es) o també a través de CEICD – Accés (gva.es)

la identificació serà mitjançant la clau única d’inici de sessió de la Conselleria d’Educació (usuari i contrasenya ITACA) o també mitjançant certificat digital o Cl@ve  

La pantalla inicial és la següent: 

OVIDOC

Dins de cada icona, el docent pot accedir a la seua informació que consta en els sistemes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: 

Dins de cada icona, el docent pot accedir a la seua informació que consta en els sistemes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: 

 • Informació general: 
  • Informació relacionada amb el seu treball. 
  • Publicacions oficials. 
 • Dades personals: 
  • Dades personals,  
  • Dades de contacte (domicili, telèfons) així com la seua edició en cas necessari. 
  • Dades d’identitat digital. 
 • Historial administratiu: 
  • Serveis prestats, situació administrativa, destinacions.
  • Òrgans unipersonals de govern,  
  • Reconeixement de sexennis i triennis 
  • Descàrrega del full de serveis (no disponible encara per a tots els col·lectius) 
 • Historial acadèmic: 
  • Capacitacions lingüístiques, títols 
  • Altres dades de l’Expedient Docent Electrònic Normalitzat (EDEN) 
 • Formació: 
  • Oferta de cursos en el CEFIRE i d’en altres entitats,  
  • Activitats de formació i millora reconegudes,  
  • Formació no reconeguda,  
  • Crèdits reconeguts per al sexenni actual 
 • Retribucions: 
  • Descàrrega de nòmina,  
  • Consulta del % de retenció de l’IRPF,  
  • Consulta d’IBAN 
  • Descàrrega de certificats de retenció de l’IRPF i de MUFACE.
 • Tràmits: 
  • PIALP 2022/2023
  • Sol·licitud de Compatibilitat
  • Concurs de trasllats 2021/2022
  • Selecció i nomenament de directors 2021/2022

També, relacionada amb la informació mostrada, el docent té la possibilitat de comunicar-se amb la Conselleria d’Educació per a la realització d’incidències o sol·licituds sobre les dades mostrades, sent així mateix aquesta comunicació completament telemàtica per totes dues parts, sense necessitat per part del docent d’haver de desplaçar-se per a la seua tramitació. 

OVIDOC és una plataforma en contínua actualització per a millorar el servei oferit al docent, per la qual cosa anirà oferint nous serveis i funcionalitats. A més, a mesura que es vaja alimentant l’Expedient Docent Electrònic Normalitzat (EDEN) dels docents amb nova informació, anirà apareixent aquesta en els diferents apartats. 

EDEN i OVIDOC estan regulats per la   ORDRE 5/2021, de 12 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen el contingut, ús i accés a l’expedient docent electrònic normalitzat (EDEN), al servei del sistema públic educatiu de la Generalitat (DOGV núm. 9022 del 17/2/2021).