Introducció

Dos són les qüestions fonamentals que es planteja la persona coordinadora TIC la primera vegada que accedeix al càrrec:

 • Quines són les meues funcions?
 • Quina relació i comunicació, amb el centre i amb l’Administració, he de mantindre per a aconseguir que la meua tasca siga eficient?

Conéixer al detall les funcions de la coordinació TIC del centre ens ajudarà a organitzar i planificar millor la nostra tasca. Però també, és important establir canals de comunicació i diàleg oberts amb l’equip directiu i claustre del centre i, alhora, altres canals de comunicació amb l’Administració per a solucionar dubtes, compartir inquietuds, propostes de millora, etc., en aquest cas a través de l’equip de coordinació TIC del Servei d’Informàtica per als Centres Educatius, SICE.

Des de la Conselleria d’Educació es promou la figura de la persona coordinadora TIC com a figura indispensable que dinamitze l’ús de les TIC en el centre, coordinant les iniciatives sorgides en el seu claustre i, amb el suport de l’Administració a través dels canals esmentats, promoga bones pràctiques TIC, especialment a nivell organitzatiu i didàctic i reconduint les funcions més tècniques a les vies i serveis establits.

De la normativa que regula les funcions del càrrec i de manera general, s’entén que existeixen quatre acompliments fonamentals: ASSESSORAR, DINAMITZAR, COORDINAR I ADMINISTRAR

funcions coordinador TIC

En aquest primer tema que just ara donem per iniciat, ens centrarem en aspectes que donen a conéixer com s’organitza la coordinació TIC des de l’Administració i quin tipus de suport ofereix a la coordinació TIC dels centres.

1.

La coordinació TIC en la Generalitat Valenciana

Des de la labor quotidiana en un centre educatiu, tendim a considerar a l’Administració com un ens abstracte al qual se li sol denominar, de manera genèrica, Conselleria. Així, és usual escoltar frases com: “aquests ordinadors han arribat de Conselleria”, “Conselleria hauria de renovar aquests ordinadors”, “han arribat aquestes instruccions des de Conselleria”, etc.

Però la realitat és una mica més complexa ja que l’estructura i organització de la Generalitat Valenciana està formada per un gran nombre de direccions generals, serveis i seccions; tantes que resulta pràcticament impossible conéixer-les totes. No obstant això, cadascuna d’elles té unes funcions definides i una persona responsable amb nom i cognoms al capdavant d’un equip que porten avant els diferents projectes.

estructura DGTIC

En el cas de la Informàtica i les Comunicacions, incloent els serveis a la comunitat educativa, la Direcció General de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, DGTIC, centralitza, des de l’any 2011, les funcions de coordinació i control de les TIC en la Generalitat Valenciana. La seua estructura completa, així com les funcions detallades, poden ser consultades en el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Dins d’aquesta Direcció General trobem la Subdirecció General d’Informàtica per a Educació i Innovació, de la qual depenen el Servei d’Informàtica per als Centres Educatius, SICE i el Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa, SIGE, dedicats de manera exclusiva a oferir suport a l’Administració i a la comunitat educativa, sempre atenent les indicacions i peticions que es formulen des dels responsables de la Conselleria d’Educació. Així, la DGTIC és la responsable de la majoria dels serveis i subministraments informàtics dels quals fem ús en els centres educatius. Per citar alguns exemples:

 • Els accessos a internet i la telefonia en els centres educatius.
 • El subministrament d’equipament informàtic (ordinadors, pissarres digitals, llicències de programari, etc).
 • El desenvolupament i manteniment d’aplicacions de gestió com a ITACA o d’ús didàctic com Aules.
 • El Suport i Assistència Informàtica (SAI), que atén de forma centralitzada totes les incidències i peticions en matèria TIC arribades des dels centres educatius.

Una de les facetes més importants a desenvolupar per la persona coordinadora TIC del centre és la d’actuar com a intermediari entre l’Administració i el seu centre educatiu, establint un canal de comunicació entre les dues parts en les quals compartir i atendre dubtes, suggeriments, inquietuds, projectes de treball, notícies, novetats i, fins i tot, reclamacions que puguen sorgir en les tasques diàries que es generen de l’ús de les TIC en els centres educatius. En aquest sentit, les aportacions de la persona coordinadora TIC del centre ajudaran a millorar la implementació de les TIC en el seu centre educatiu.

Amb el propòsit d’aconseguir una major i millor aproximació a la realitat dels centres i atendre les necessitats de la comunitat educativa, el SICE compta amb un equip format actualment per 3 persones que s’encarreguen de la coordinació TIC provincial,

2.

La Coordinació TIC als centres educatius

Tot seguit, dedicarem una secció a la normativa que regula la figura de la persona coordinadora TIC als centres educatius i, per altra banda, com es realitza aquesta designació per part de la direcció del centre.

2.1.

Normativa que regula el càrrec de coordinació TIC

La figura de la persona coordinadora TIC en els centres públics està regulada per les successives Instruccions de principi de curs que es publiquen, any rere any i sempre abans que comence el nou curs acadèmic, generalment el mes de juliol.

També es publiquen Instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen:

Actualment no s’ha publicat cap normativa de rang superior que definisca aquesta figura amb major precisió o detall i és per això que cal analitzar què aporta cadascuna de les diferents instruccions d’inici de curs, atenent principalment el nivell educatiu del qual formeu part.

Cal tindre en compte que no en totes les instruccions dels diferents centres educatius es fa esment exprés a la figura de la persona coordinadora TIC.

Compartim un extracte en format infografia de les funcions que apareixen en els nous ROF de Primària i Secundària (replicables a altres centres educatius) i que mostren el ventall de funcions de la persona coordinadora TIC de manera gràfica i visual.

Funciones coordinador TIC
Funcions coordinador TIC

2.2.

Designació de la persona coordinadora TIC

El ROF i les corresponents Instruccions d’inici de curs, regulen l’assignació de la coordinació TIC. La direcció del centre nomenarà el coordinador de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) entre el professorat de l’especialitat d’informàtica amb destinació definitiva en el centre o, en la seua absència, preferentment entre els membres amb destinació definitiva en el centre educatiu i amb formació i experiència en l’ús de les TIC, a proposta de la direcció d’estudis i oïda el claustre.

la direcció del Centre ha de formalitzar l’assignació de la persona coordinadora TIC a través de la plataforma ITACA. Adjuntem el tutorial per a recordar el sistema de nomenament de la coordinació TIC a través d’ITACA.

Amb aquest nomenament, la persona designada coordinador TIC:

 • Obtindrà els reconeixements administratius pertinents. La coordinació apareixerà en el compte de formació de manera automàtica en finalitzar el curs.
 • Obtendrá el perfil de coordinador TIC en l’eina gvaSAI. Per a l’accés s’utilitza el mateix usuari i contrasenya d’ITACA.

Haurà de tindre accés a la bústia compartida [codi_centre].ctic@edu.gva.es, per a això és necessari que el director o directora del centre vincule aquesta bústia al correu personal @edu.gva.es de la persona coordinadora TIC del centre. Es pot consultar el procediment ací.

La persona que exercisca aquesta coordinació podrà renunciar per un motiu justificat que haurà de ser acceptat per la direcció del centre. Així mateix, podrà ser destituïda per la direcció a proposta motivada de la majoria dels membres del claustre i amb audiència prèvia a l’interessat.

3.

Funcions

A partir de les necessitats concretes que fan necessària la figura de la coordinació TIC en els centres educatius i com es defineix aquesta en la normativa actual, quines serien les funcions concretes de la coordinació TIC?

funcions coordinador TIC

La funció tècnica per part de la coordinació TIC ha de centrar-se en el manteniment de l’inventari del centre i la gestió de les incidències al SAI. És pràcticament impossible que des de la coordinació TIC es tinguen els coneixements necessaris per a resoldre tots els tipus d’avaries que es poden generar en el centre; però sí que és necessari disposar d’una figura que centralitze el contacte amb els tècnics del Servei i Assistència Informàtic (SAI) que ofereix DGTIC als centres educatius.

És una de les nostres tasques obrir i gestionar incidències al SAI. Hem de conéixer el funcionament de l’aplicació d’incidències, així com el procés que segueix una incidència una vegada oberta. I no hem d’oblidar que, en la majoria dels casos, representarem al centre davant els tècnics que treballen per a resoldre el problema plantejat, ja que és part inherent al càrrec conéixer les característiques TIC del nostre centre.

No obstant això, un correcte filtrat de les tasques i una bona organització de les mateixes fa que els terminis de resolució siguen més breus i per tant, permet incrementar la disponibilitat temporal de la coordinació de TIC. Aquesta disponibilitat, possibilitarà la realització de les funcions de dinamització i assessorament, les quals haurien d’ocupar la major part de la seua càrrega horària.

Com es resolen aquestes incidències o necessitats diàries?

Seria molt presumptuós plantejar en només unes línies una estratègia capaç de servir per a totes les situacions en tots els centres educatius. Així que l’objectiu d’aquesta secció no va més enllà de servir d’orientació, sent conscients que l’aplicació real en cada centre serà diferent.

 • Avaria d’equips informàtics del centre i/o xarxa d’àrea local.

Existeix un contracte públic per a aquestes incidències, el SAI. En cas que una incidència no es resolga, o ho faça de manera inadequada pots contactar amb la DGTIC a través de la coordinació TIC provincial.

 • Suport al claustre en les eines administratives.

És freqüent trobar a companys/as amb problemes d’ús o accés a ITACA, al compte formació, a la nòmina, al correu electrònic… En el cas de problemes en el nom d’usuari o la contrasenya, és possible que l’afectat òbriga una incidència al SAI per a resoldre’l; és preferible ajudar-lo en la resolució que resoldre el problema; d’aqueixa manera guanyarà autonomia i confiança. En el cas de desconeixement de l’ús d’una plataforma concreta, de nou és possible contactar amb el coordinador/a de formació per a transmetre-li aquest tipus de necessitats.

I recorda: en cas que es considere que un servei no s’està prestant de la forma adequada, és possible contactar amb l’administració a través de la coordinació TIC provincial.

3.1.

Dinamització

DINAMITZACIÓ

Dinamització de les TIC

La dinamització és, potser, la més important de les funcions que ha d’assumir la coordinació TIC d’un centre però alhora és una de les més complexes i possiblement la més oblidada, quasi sempre per falta de temps.

De qualsevol manera, sembla clar que l’aparició de dispositius electrònics a les nostres aules (ordinadors, pissarres digitals i tauletes entre altres) és un fet imparable i que únicament aquesta presència digital no significa que el seu ús siga el més adequat i efectiu. Hi ha altres elements com la formació dels docents, un entorn tecnològic lliure de problemes, l’ús d’aplicacions i plataformes web, els recursos didàctics digitals, etc., la presència i el coneixement dels quals és tan necessària com la dels mateixos dispositius. Cal no oblidar que el fet d’introduir les TIC a l’aula no és un objectiu en si mateix, sinó un mitjà per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Per tant, dinamitzar l’ús de les TIC en una comunitat educativa, amb una planificació que done suport als objectius del centre recollits en el seu Projecte Educatiu, no és tasca senzilla. Requereix capacitat d’organització, capacitat de motivació del claustre, capacitat de coordinació amb altres estaments i coneixement de l’ús tècnic i pedagògic de les TIC. I cosa que és més important, el lideratge de l’equip directiu i compromís del claustre i de la comunitat educativa a dinamitzar l’ús de les TIC en el centre.

És en aquesta tasca on realment es fa imprescindible la figura de la coordinació TIC.

Encara que ja hem vist que no hi ha estratègies universals per a tots els centres, la dinamització ha de partir de la base de motivar i ajudar al claustre en el procés d’integració de les TIC en la seua activitat diària. Són moltes les accions que es poden derivar. Algunes podrien ser:

 • Valorar els avantatges que es poden derivar de l’ús de les TIC, com la motivació de l’alumnat.
 • Promoure noves metodologies i estratègies didàctiques amb el suport de les TIC.
 • Fer un ús ètic i responsable dels recursos digitals, plataformes i aplicacions didàctiques en la seua utilització a l’aula.
 • Fomentar la cerca i la utilització de recursos didàctics digitals oberts.
 • Advertir dels inconvenients tècnics que poden aparéixer i afavorir l’autonomia per a resoldre’ls en la mesura de les possibilitats.

3.2.

Assessorament

Suport i assessorament de la persona coordiandaora TIC del centre

Si existeix la figura del gestor d’inventari i incidències i del dinamitzador, és molt possible que aquesta figura es convertisca en la referència TIC del claustre, apareixent, a més de les anteriors, una funció de suport entesa com a assessorament i ajuda a altres membres de la comunitat educativa en eines, recursos, inquietuds, etc.

La persona encarregada de la coordinació ha d’adquirir les estratègies necessàries per a ajudar a resoldre els dubtes que puguen derivar-se de l’ús de les TIC en els processos educatius, generant i promovent el bon ús de la tecnologia informàtica en els diferents processos, bé en els processos formatius però també en uns altres de caràcter organitzatiu, de comunicació amb els docents, estudiants i famílies, de gestió, de difusió, etc.

En el següent enllaç teniu disponible un document, especialment indicat per als docents de nova incorporació, que conté una breu descripció dels accessos a recursos que proporciona la DGTIC, imprescindibles per a la labor docent:

Una actitud proactiva contribuirà, a més de dinamitzar, al fet que l’assessorament implique la generació d’idees, propostes, inciativas, etc., que contribuïsquen a promoure bones pràctiques en el centre.

3.3.

Gestió d’inventari: gvaSAI

La persona coordinadora TIC del centre pot entrar en l’aplicació  gvaSAI utilitzant el rol Gestor TIC o el rol ED-TIC amb el mateix usuari i contrasenya que per a l’accés a ITACA.

 • Amb el rol Gestor TIC podrà consultar l’inventari
 • Amb el rol ED-TIC fer determinades gestions, com indicar una incidència en un equip, sol·licitar la baixa un equip o sol·licitar una app per a una tauleta.
Rol ED-CTIC

Disposar d’un inventari TIC actualitzat és imprescindible per molts aspectes. En primer lloc, la Generalitat Valenciana, com totes les Administracions públiques, està obligada a mantindre un inventari de béns, incloent l’equipament i les llicències de programari existent en els centres dels quals és titular.

No obstant això, la correcta actualització d’aquesta informació és més important per altres motius:

 • La velocitat de la connexió a Internet de cada centre ve determinada, entre altres factors, per la quantitat d’ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet dels quals dispose el centre.
 • El servei d’assistència tècnica oferit pel SAI requereix que l’equipament sobre el qual s’actua siga propietat del centre, per la qual cosa sempre es realitza una comprovació prèvia de l’ordinador o altres dispositius per a verificar que estiga correctament registrat en l’inventari.
 • Les condicions d’ús de la majoria de productes de programari privatiu obliguen al fet que el propietari o responsable mantinga un inventari detallat de les llicències de les quals disposa. Qualsevol auditoria de programari es basa en la comprovació que l’inventari és conforme a la realitat.

Per a mantindre correctament actualitzat l’inventari és necessari que en els diversos dispositius dels centres estiga instal·lat l’Agent d’Inventari. les noves dotacions ja porten aquest programa instal·lat però és necessari posar aquests equips en funcionament perquè reporten i s’actualitze l’inventari. Aquest Agent d’Inventari no recull ni reporta cap mena d’informació de l’usuari.

L’Agent d’Inventari està disponible en el Zero-Center sota el nom de Fusion Inventory per als equips basats en LliureX i també hi ha una versió per als equips amb sistema operatiu MS-Windows. En el cas que no estiga instal·lat el programa Fusion Inventory pot consultar aquesta documentació:

Amb el rol Gestor TIC es pot entrar en ACTIUS i consultar el material TIC que pertany al centre, bé siga per dotació de Conselleria, donació o algun altre mitjà d’adquisició.

En la pestanya Ordenador, tauleta i NAS podrà consultar l’estat de l’equip que pot ser ACTIU o BAIXA. Només el SAI pot modificar aquest estat prèvia indicació del centre.

ESTAT EQUIP

Les dades que pot modificar es troben en la pestanya Dades GVA i són:

 • la ubicació genèrica, pot triar una d’entre les disponibles
 • l’identificador d’aula, pot afegir identificadors nous
 • adjuntar les observacions que considere rellevants.
inventari TIC

Coses a tindre en compte:

Inventari

L’accés a l’inventari del centre està limitat a la coordinació TIC i l’equip directiu. Si com a coordinador/a TIC tens problemes per a accedir, en primer lloc has d’assegurar-te que el teu nomenament ha sigut introduït de manera correcta en ITACA. Si, malgrat aparéixer nomenat correctament, el problema persisteix, hauràs de posar-te en contacte amb el SAI mitjançant una incidència.

 • Tot l’equipament rebut pel centre com a dotació de l’Administració apareixerà automàticament en l’apartat ACTIUS de gvaSAI, amb detall de totes les seues característiques, i amb un espai de destí. Aquest espai indica el destí per al qual l’ha enviat l’Administració i per això no es pot canviar. No obstant això, la ubicació de l’equipament sí que pot modificar-se si la direcció del centre així ho determina per necessitats justificades, i en aquest cas s’hauria de reflectir en el camp corresponent de l’aplicació: ubicació genèrica i física.
 • No és necessari accedir a l’aplicació d’inventari per a confirmar la recepció d’un equip. La càrrega dels números de sèrie (N/S) dels equips en el programa no es realitza de manera instantània quan es recepciona el material, per la qual cosa es recomana esperar almenys una setmana abans d’obrir cap incidència. Les incidències sempre prenen com a referència el número de sèrie de l’equip. Si aquesta numeració no coincideix amb la que consta en els registres de la Conselleria, retardarà i dificultarà la resolució d’aquesta.
 • No és necessari inventariar les llicències que venen instal·lades en els equips que ens arriben des de Conselleria. 
 • És important també tindre en compte que gran part del material comprat per a centres educatius compta amb finançament FEDER (Fons Europeus), per la qual cosa som susceptibles de ser auditats en qualsevol moment i és de vital importància per a l’èxit de l’auditoria, que aquest material estiga correctament inventariat i localitzat en el centre.
 • L’antiga plataforma d’InventariTIC estarà disponible per a consulta. Qualsevol modificació que es vulga realitzar a partir d’aquest moment haurà de fer-se en la nova plataforma gvaSAI seguint les indicacions que es faciliten sobre aquest tema en el MANUAL USUARI gvaSAI – INVENTARI.

Codi d’article

Tot l’equipament enviat als centres té serigrafiat un número identificatiu que ens ajudarà a l’hora d’organitzar el nostre inventari. Aquest número identificatiu és el codi de l’article que està format per quatre caràcters p. ex.: PRI1, ORl2, etc. Com a regla general, l’elecció del codi obeeix als següents criteris:

 • Primers dos caràcters: tipus d’equip:
  • CL: client lleuger
  • OR: ordinador de sobretaula
  • PR: portàtil
  • ES: servidor
  • TA: tauleta
 • Tercer caràcter: any de compra de l’equip. Començant pel 0 per a l’any 2000 i així fins a l’any 2009. L’any 2010 es codifica amb la lletra A, 2011 amb la B, 2012 amb la C,…,2020 amb la K, 2021 amb la L i així successivament.
 • Quart caràcter: model de l’equip comprat en un any determinat.

p. ex., el codi ORI3 s’interpretaria de la següent manera:

 • OR: ordinador de sobretaula
 • I: Comprat en 2018
 • 3: L’any de compra es van adquirir diferents models d’ordinadors, per la qual cosa fa referència al tercer model que es va comprar.

Aquest codi també ens servirà per a conéixer les característiques d’un equip en concret. Es poden consultar les característiques de la majoria d’equips enviats per Conselleria en la següent web: https://portal.edu.gva.es/equips/ filtrant per codi d’article.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES EQUIPS

A aquesta pàgina s’accedeix també escanejant el codi QR que apareix serigrafiat a l’equip:

SERIGRAFIAT D’EQUIP

El període de garantia que apareix imprés sobre l’equip és aproximat. Aquesta informació apareix també en el camp Observaciones de l’equip en l’aplicació gvaSAI. La data exacta de fi de garantia de l’equip depén de l’acord entre el proveïdor i Conselleria,

El codi d’article també ve reflectit en l’etiqueta de l’embalatge. En el cas de rebre un equip format per diversos articles, en cada caixa d’embalatge vindrà una etiqueta identificativa.

Exemple d’un equip ORI3 format per ordinador i monitor:

ETIQUETA EMBALATGE ORDINADOR
ETIQUETA EMBALATGE MONITOR

3.4.

Gestió d’incidències: gvaSAI

En un entorn cada vegada més tecnològic i amb un volum creixent d’equipament en els nostres centres, les fallades es multipliquen. Per a facilitar la resolució de totes aquestes incidències, a la Comunitat Valenciana disposem d’un ‘punt d’atenció únic’, atés pel Suport i Assistència Informàtica (SAI) i la forma de contacte és a través de la plataforama gvaSAI que ja hem vist en l’apartat anterior.

El ventall de problemes és immens: des de la possibilitat d’oblidar la contrasenya per a accedir a ITACA o altres serveis fins a una avaria en alguns dels components d’un ordinador o altres dispositius. Alguns d’aquests problemes requereixen un seguiment des de la seua detecció fins a la seua resolució.

Per exemple, una de les incidències de resolució més complexa és la referida a la connexió a internet, atés que són molts els possibles orígens del problema: una configuració errònia en algun dels servidors del centre, problemes en la infraestructura de l’operador de comunicacions, cables mal connectats, electrònica de xarxa apagada… En casos com aquest, és molt important disposar d’una figura en el centre que realitze un seguiment del problema, que es pose en contacte amb el servei tècnic per a facilitar la informació necessària i, fins i tot, per a realitzar alguna prova bàsica en el centre.

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAI

Com a conclusió, és necessari que cada centre educatiu dispose d’una figura responsable de la coordinació de les incidències derivades del maquinari i les comunicacions. Però això no vol dir que aqueixa persona haja de ser l’encarregada de resoldre o comunicar tots els problemes. Afortunadament en la majoria d’ocasions aquests són tan trivials com el fet d’oblidar una contrasenya i, en aquests casos, les incidències poden ser comunicades directament al SAI pel docent afectat sense haver de recórrer a la coordinació TIC.

Resumint:

 • En els centres educatius públics de la Comunitat Valenciana, la comunicació de les incidències d’equipament i comunicacions està delegada de manera expressa en les persones encarregades de la coordinació TIC en els centres a través de la plataforma gvaSAI.
 • Per a la resta d’incidències, els docents poden posar-se en contacte directament amb el SAI, bé a través de l’aplicació d’incidències gvaSAI, bé contactant a través del telèfon 961207685 de dilluns a dijous de 8h a 19h i els divendres de 8h a 17h

En la plataforma gvaSAI hi ha un vídeo explicatiu de l’ús de la plataforma i un manual d’usuari  

4.

Canals de comunicació de la persona coordinadora TIC

És primordial i necessari establir una comunicació fluida entre els centres educatius i l’administració. Aqueixa comunicació es du a terme a través de diversos canals:

 • Comunicats de l’Administració:
  • A través de les bústies de correu per a la coordinació TIC del centre. El format és [codi_centre].ctic@edu.gva.es. És en aquesta adreça de correu on, de manera preferent i a vegades conjuntament amb la del propi centre, s’envien novetats i comunicats des de l’Administració.
 • Comunicats de la persona coordinadora TIC del centre amb el coordinador TIC provincial:
  • La persona coordinadora TIC del centre educatiu pot posar-se en contacte amb l’Administració a través del coordinador TIC provincial, per a això haurà d’entrar en la URL: https://gvasai.edu.gva.es/index.php, identificar-se, triar rol ED-CTIC i en el catàleg d’opcions seleccionar l’opció CONSULTES COORDINACIÓ TIC:
Tique SAI
Tiquet al SAI

Apareixerà una finestra en la qual podrà indicar el motiu de la consulta. És necessari introduir el coordinador TIC de la seua província. i el motiu de la consulta en el quadre de diàleg inferior. Després cal clicar a enviar.

Consulta Coordinador TIC provincial
Consulta Coordinador TIC provincial