Oferta formativa

 • Primer cicle de la FBPA: S’obté el Certificat de Primer Cicle de la FBPA equivalent al Graduat Escolar.
  • Cicle I, Nivells 1 i 2. Alfabetització i Neolectors
  • Cicle I, Nivell 3. Educació base.

 • Segon cicle de la FPBA: S’obté el Títol de Graduat en Educació Secundària. També es pot cursar a distància.
  • Cicle II. Nivell 1: (semipresencial o presencial) Pre-graduat en Educació Secundària.
  • Cicle II. Nivell 2 (semipresencial o presencial): Graduat en Educació Secundària.

 • Preparació a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior: Científic i Humanístic.

 • Curs de Castellà per a estrangers i immigrants. Nivells: A1, A2 B1

 • Cursos de Valencià per a la preparació a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Nivells: A,1,A2, B1, B2, C1 i C2.

 • Cursos d’anglés per a preparar les proves lliures de les Escoles Oficials d’Idiomes. Nivells: A1, A2 i B1.

 • Cursos de Competències digitals en el Marc Europeu de Competències Digitals (DIGCOMP)