Informació sobre la matricula

Pot matricular-se qualsevol persona major de 18 anys. Aquest límit mínim d’edat ve marcat per la legislació vigent educativa.

També poden matricular-se els majors de 16 anys si per alguna circumstància no poden assistir a un IES.

Així com els majors de 17 anys que per alguna circumstància especial no poden continuar els estudis en un IES, els estrangers que s’incorporen al sistema educatiu valencià, etc…

Per a inscriure’s en qualsevol dels cursos tan sols cal portar al centre una fotocòpia del DNI o targeta de residència.

Per a matricular-se en Graduat d’Educació Secundària es necessita portar el Llibre d’Escolaritat així com la documentació que acredite experiències, habilitats o cursos realitzats. Aquesta documentació és necessària per a adscriure’s al nivell que corresponga i poder convalidar alguns dels estudis realitzats.