Aneu a la barra d'eines

EINES CORPORATIVES

ITACA (Innovació Tecnològica Administrativa de Centres i Alumnat) és un sistema d'informació centralitzat que connecta a tots els membres que formen part del sistema educatiu valencià. S'està implementant de forma gradual. Actualment està totalment implementat en tots els centres públics i concertats d'Ed. Infantil, Ed. Primària, ESO, BAC, FP, EOIs i PFCB/PQPI. També està implementat en tots els centres públics específics d'Ed. Especial, Ensenyances Artístiques Professionals de Dansa, Ensenyances Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny i Ensenyances Esportives.

Cada usuari: director/a, secretari, inspector, professor/a, administratiu/a,... té un perfil que determina el nivell d'accés, així com la capacitat per a arreplegar, gravar, crear, eliminar, notificar, ...dades del sistema.

La regulació de la implantació de ITACA s'indica en el Decret 51/2011, de 13 de maig, del Consell.

ITACA, en la seua finalitat de facilitar la comunicació entre els diferents sectors que integren el sistema educatiu valencià, ha desenvolupat diferents mòduls entre els que destaquem els tres següents:

  • Web Família. És la web des de la que els pares o els tutors legals  podran veure les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes, retards a classe, incidències de comportament, el calendari d'avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per esta via de comunicació. Actualment alguns centres estan en fase de pilotatge de la Web Família 2.0 preparada per a distintes plataformes (mòbil, tauleta tàctil, etc...) que inclou un mòdul de comunicacions molt més potent.
    http://www.ceice.gva.es/webitaca/es/pares_alumnes.htm
  • El “mòdul per a docents”. És un mòdul per mitjà del qual els docents poden introduir notes, amb la possibilitat d'incloure també les faltes, retards, incidències en l'aula i d'enviar avisos als pares dels alumnes. Alguns centres en pilotatge disposen d'un complet mòdul de comunicacions.
    http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/moduls/modul_docent2.pdf
  • El “mòdul de secretaria”. En ell es desenvolupen la majoria de tasques; matriculació, avaluació, trasllats, gestió de faltes de docents, comptabilitat, gestió de menjador, admissió, activitats complementàries, PGA, expedients disciplinaris, llibre de registre d'entrades i eixides, ...
    http://www.ceice.gva.es/webitaca/es/centres.htm