Pla director de coeducació

Pla Director de Coeducació

El Pla Director de coeducació té com a finalitat ordenar els objectius de la Conselleria respecte a la coeducació, reconéixer la tasca que molts docents han estat desenvolupant, impulsar unes directrius de treball per a tots aquells docents que no estigueren treballant aquest tema de manera activa i generalitzar aquest concepte de manera transversal a tot el sistema educatiu.

Aquest instrument de treball s'ha elaborat pensant en tota la comunitat educativa i en termes interinstitucionals: professorat, famílies i diverses administracions, perquè allò que es treballa a l'aula cal que també tinga aplicacions directes fora d'aquesta. A més, el Pla és el resultat d'un treball fet mitjançant un procés obert i participatiu amb la constitució en 2016 de la Mesa de Coeducació, en la qual han col·laborat organitzacions, col·lectius, experts en la matèria i el Consell Escolar que, dividits en diversos grups, han treballat i desenvolupat els set eixos en què s'estructura el Pla.

Els set eixos d'actuació del Pla Director de coeducació

  • L'eix primer preveu la formació inicial del professorat tant en graus de Magisteri com en els màsters de Secundària.
  • El segon eix se centra a garantir la formació específica i adequada en coeducació per al professorat.
  • El tercer eix apunta a la revisió del currículum escolar per a transformar-lo en un vertader currículum coeducatiu.
  • El quart eix promou l'adequació dels materials curriculars.
  • El cinqué eix apunta al desenvolupament de mesures per a fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en els òrgans de presa de decisió dels centres educatius.
  • El sisé eix explicita accions per a desenvolupar valors democràtics i drets humans.
  • El seté eix apunta a la necessitat de col·laborar activament amb la resta d'administracions públiques.