Finalitats i funcions

Són finalitats del Centre d'Innovació Digital Aplicada:

 • La investigació en l'àmbit de la digitalització de la Formació Professional i la innovació, impulsant la relació dels centres que imparteixen formació professional, amb les empreses, amb els centres tecnològics de la Comunitat Valenciana, amb els diferents departaments d'investigació universitaris i amb el projecte de “Districte Digital” de la Generalitat Valenciana.
 • La coordinació, amb els Centres de Formació del Professorat Específics de Formació Professional, per a desenvolupar un model d'aplicació de les tecnologies emergents que vagen sorgint en els centres de formació, en l'àmbit del professorat.
 • L'impuls dels entorns de formació avançats, en els quals la digitalització puga millorar els processos d'aprenentatge i ajude a disminuir la bretxa digital en l'àmbit del sistema de Formació Professional.
 • L'avanç en la internacionalització de la Formació Professional i la col·laboració amb entitats educatives i organitzacions internacionals per a la millora dels ensenyaments de Formació Professional referent a la digitalització.
 • La promoció de la investigació de models d'innovació aplicada que puguen implementar-se en els centres educatius, a la labor del professorat i a la formació de l'alumnat.
 • La contribució a l'assoliment dels objectius relacionats amb la innovació i la digitalització definits en el corresponent “Plá Valencià d’impuls i millora de la Formació Professional”.
 • Promoure l'aplicació de models d'assegurament de la qualitat en l'aprenentatge i desenvolupament de la Formació Professional.
 • Promoure la sostenibilitat des de la Formació Professional.

Per a això, el CIDA, ha de realitzar les següents funcions:

 • Impulsar els processos d'innovació tecnològica i digital en la Formació Professional de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat que siga més competitiva i dinàmica.
 • Definir, implantar i realitzar el seguiment de plans que impulsen la innovació tecnològica en la Xarxa de Centres Integrats de Formació Professional, els Centres de Referència Nacional i la Xarxa d'Instituts d'Excel·lència de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
 • Col·laborar amb els centres que imparteixen formació professional, en el desenvolupament processos o productes digitals i l'aplicació d'aquests, en totes les famílies professionals del sistema de formació Professional.
 • Compartir experiències i projectes a nivell nacional o amb altres països de la Unió Europea per a crear sinergies i projectes comuns que milloren l'aplicació de les tecnologies digitals.
 • Desenvolupar projectes de digitalització avançats, en col·laboració amb entitats de la Generalitat Valenciana per a anticipar-se en l'evolució del sector de les tecnologies emergents.
 • Impulsar processos d'innovació en la gestió dels centres educatius que imparteixen Formació Professional, on l'aplicació de la digitalització millore els processos de gestió o la qualitat de la competència docent.
 • Participar i col·laborar en projectes d'innovació aplicada entre centres educatius que imparteixen Formació Professional, entre aquests i associacions empresarials per a la millora dels processos productius, dels productes o dels serveis.
 • Ajudar a implantar, en la majoria dels centres educatius que imparteixen Formació Professional, entorns de formació professional virtual o altres metodologies que milloren la Formació Professional a distància.
 • Coordinar amb els CEFIRE específics de Formació professional de la Comunitat Valenciana la formació en temes d'innovació digital relacionada amb totes les famílies professionals del sistema.
 • Participar en projectes d'àmbit nacional i internacional relacionats amb la digitalització i innovació de la Formació Professional.
 • Impulsar i desenvolupar projectes d'investigació en mètodes d'aprenentatge a l'aula i en desenvolupament de productes i/o serveis, afavorint la formació professional com a via de professionalització.
 • Generar recursos i espais innovadors per a la seua utilització i cessió als centres de Formació Professional, promovent la cooperació interdisciplinària i intercentres.
 • Desenvolupar totes aquelles funcions que li siguen encomanades per la Direcció General responsable en Formació Professional del sistema educatiu.