MENJADOR

Per a NOUS USUARIS:

En el següent enllaç podran descarregar-se el formulari de sol·licitud de menjador escolar per al curs 2021-2022.

Hauran d’emplenar la sol·licitud i enviar-la al correu electrònic menjador@santrafael.com juntament amb un justificant del compte bancari i una copia del DNI del titular.

 

Para NUEVOS USUARIOS:

En el siguiente enlace podrán descargase el formulario de solicitud de comedor escolar para el curso 2021 – 2022.

Deberán rellenar la solicitud y enviarla al correo electrónico menjador@santrafael.com junto con un justificante de la cuenta bancaria y una copia del DNI del titular.

 

NOUS USUARIS: Sol·licitud Plaça Menjador Escolar 2021 – 2022 / NUEVOS USUARIOS: Solicitud Plaza Comedor Escolar 2021 – 2022


L’equip de menjador escolar està composat per la Directora, l’Encarregada de Menjador, l’Equip de Cuina i les Monitores.

L’Empresa Serunión gestiona el personal (cuineres, educadores), els aliments i el menú (podeu consultar el menú més avall).

Instal·lacions

El Menjador està instal·lat en un espai independent, situat a la zona d’Infantil. Existeixen diversos torns per a menjar, organitzats segons l’etapa i cicle en què es troben els alumnes.

Objectius

– Fomentar l’autonomia personal dels xiquets/es.
– Adquirir hàbits d’higiene per a menjar: llavar-se la cara, les mans, etc.
– Seure correctament a taula i alçar-se només quan siga necessari.
– Usar correctament els elements que hi ha a taula.
– Seguir una dieta variada evitant capritxos o rebuig del menjar sense motiu.
– Menjar poc a poc i mastegar bé els aliments amb la boca tancada.
– Fomentar en els alumnes actituds d’ajuda, col·laboració i tolerància.
– Habituar-se a parlar en veu baixa durant el menjar.
– Habituar-se a recollir la taula amb ordre i neteja.

Durant el temps lliure

– Respectar els aspectes organitzatius de qualsevol activitat.
– Afavorir la reflexió sobre les normes per entendre el seu sentit.
– En activitats en grup; respectar persones, normes, materials i espais.
– Crear ambients serens i tranquils on es puga parlar i treballar.
– Promoure l’estima cap a tot esforç creatiu (individual o col·lectiu).
– Despertar la imaginació i la capacitat expressiva.
– Fomentar l’esperit de cooperació i equip.
– Desenvolupar l’esperit crític.
– Reforçar les tècniques i destreses que van adquirint a les aules.
– Iniciar en la pràctica de jocs de taula.
– Oferir alternatives per al temps d’oci.

Activitats

– Activitats d’estudi: Una educadora es farà càrrec dels alumnes que necessiten temps per a l’estudi, els deures i el treball personal.
– Activitats de tallers, lectura.
– Activitats audiovisuals.
– Jocs.


El equipo de comedor escolar está compuesto por la Directora, la Encargada de Comedor, el Equipo de Cocina y Monitores.

La Empresa Serunión gestiona el personal (cocineras, educadoras), los alimentos y el menú (puede consultar el menú más abajo).

Instalaciones

El Comedor está instalado en un espacio independiente, situado en la zona de Infantil. Existen varios turnos para comer, organizados según la etapa y ciclo en que se encuentran los alumnos.

Objetivos

– Fomentar la autonomía personal de los niños / as.
– Adquirir hábitos de higiene para comer: lavarse la cara, las manos, etc.
– Sentarse correctamente en la mesa y levantarse sólo cuando sea necesario.
– Usar correctamente los elementos que hay en la mesa.
– Seguir una dieta variada evitando caprichos o rechazo de la comida sin motivo.
– Comer despacio y masticar bien los alimentos con la boca cerrada.
– Fomentar en los alumnos actitudes de ayuda, colaboración y tolerancia.
– Habituarse a hablar en voz baja durante la comida.
– Habituarse a recoger la mesa con orden y limpieza.

Durante el tiempo libre

– Respetar los aspectos organizativos de cualquier actividad.
– Favorecer la reflexión sobre las normas para entender su sentido.
– En actividades en grupo; respetar personas, normas, materiales y espacios.
– Crear ambientes serenos y tranquilos donde se pueda hablar y trabajar.
– Promover el aprecio hacia todo esfuerzo creativo (individual o colectivo).
– Despertar la imaginación y la capacidad expresiva.
– Fomentar el espíritu de cooperación y equipo.
– Desarrollar el espíritu crítico.
– Reforzar las técnicas y destrezas que van adquiriendo en las aulas.
– Iniciar en la práctica de juegos de mesa.
– Ofrecer alternativas para el tiempo de ocio.

Actividades

– Actividades de estudio: Una educadora se hará cargo de los alumnos que necesitan tiempo para el estudio, los deberes y el trabajo personal.
– Actividades de talleres, lectura.
– Actividades audiovisuales.
– Juegos.


MENÚ

Maig 2021 / Mayo 2021