COEDUCA. Científiques ocultades, un referent per a les vocacions del futur

La formació en temàtiques coeducatives resulta la millor prevenció front als problemes socials generats per les desigualtats. Amb tota la formació oferida des del CEFIRE de Xàtiva és pretén personalitzar a les docents i els docents amb estratègies i recursos per generar actituds, en tota la comunitat educativa, adients al principi d’igualtat de totes les persones. Finalment, amb els propostes didàctiques que treballarem en aquest curs contribuirem, en la mesura del possible, a crear una societat més justa i igualitària.

 

Objectius

 • Descobrir que els centres educatius són permeables a les diferències socials de gènere
 • Detectar els prejudicis de gènere comú entre l’alumnat
 • Fer veure que la igualtat de gènere és una necessitat social
 • Reflexionar sobre els fonaments socials de l’ensenyament de les Ciències
 • Plantejar la necessitat de fer front als prejudicis de gènere a l’escola
 • Qüestionar el sexisme per mitjà de l’anàlisi de models estereotipats associats al gènere
 • Generar actituds i valors en l’alumnat basats en el principi d’igualtat
 • Afavorir el canvi de rols i estereotips de gènere en l’alumnat, promovent el desenvolupament de la seua identitat personal sense caire de gènere
 • Analitzar la pròpia pràctica docent
 • Actualitzar la formació del professorat en tendències didàctiques innovadores
 • Descobrir l’existència de biaix de gènere a les aules
 • Oferir recursos, materials i estratègies metodològiques per a treballar la coeducació en l’aula i la seua integració curricular
 • Planificar la intervenció en l’aula
 • Oferir activitats que oferisquen models femenins per motivar a les dones cap a la ciència
 • Elaborar propostes didàctiques coeducatives

Continguts

 • Els centres educatius com una part de la societat afectada pels problemes de gènere
 • La selecció i organització de continguts com a eina per treballar la coeducació als matèries de Ciències (CCNN, Física i Química, Tecnologia, Economia)
 • Principis metodològics, estratègies i recursos per a l’ensenyament i aprenentatge d’aquestes matèries. La utilització d’activitats CTSA.
 • Utilització de l’avaluació com a instrument de coeducació.
 • Anàlisi de propostes didàctiques.
 • Continguts específics
 • Problemes socials generats per els desigualtats de gènere i el seu reflex als centres educatius
 • Aproximació a les necessitats socials de les dones de l’ensenyament dels Ciències Naturals i Experimentals
 • Treballar la coeducació de les matèries de Ciències
 • Estratègies i recursos per a l’ensenyament i aprenentatge de les matèries de Ciències Naturals i Experimentals
 • La persona del i la docent com agent generador d’actituds
 • Desenvolupar metodologies de treballs que ajuden a detectar la invisibilitat de les dones en el llenguatge, els relacions o els materials didàctics de treball.
 • Elaborar propostes didàctiques coeducatives per a les àrees de ciències
 • Elaborar fitxes didàctiques que permeten generar referents en diferents camps de les ciències, tant al llarg de la història com al moment actual.
 • Utilització de jocs que ajuden al descobriment de dones científiques i la sensibilització envers als problemes socials als que hagueren d’enfrontar-es.

Dirigit A

 • Professorat de Secundària de l’àmbit científic.

Condicions

 • Per a poder realitzar el curs els participants han de tindre domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
 • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies dones de l’inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
 • Segons l’article 17 de l’ordre65/2012, al punt 4 indica que “la baixa no justificada en alguna activitat és podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l’efectivitat de la baixa”