La comunitat TIC

La CvTIC, Comunitat TIC, està formada pel Servei d’Informàtica per als Centres Educatius i les seues coordinacions central i provincials (el SICE depén de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic), i per les assessories de l’àmbit TIC de la xarxa de CEFIRE que depenen de la SDGFP de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

A la web de la CvTIC es publica tota la informació relacionada amb les plataformes administratives i didàctiques de la Conselleria d’Educació, la formació TIC coordinada des de la CvTIC, les referències normatives al respecte de la utilització de les TIC en els centres educatius i en l’administració com a funcionaris/es, el butlletí informatiu TIC mensual, etc. Un lloc d’encontre TIC per a totes/ tots les/els docents de centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Ací teniu a la vostra disposició la direcció Web i les dades de contacte, tant de la Coordinació TIC Central com de la Coordinació TIC Provincial de la vostra zona i de les assessories de l’àmbit TIC de la xarxa de CEFIRE.

 

La Coordinació TIC en la Conselleria d’Educació

Servei d’Informàtica per als Centres Educatius (SICE) depenent de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

Des de la tasca quotidiana en un centre educatiu, tendim a considerar l’administració com un ens abstracte al qual acostumem a denominar, de manera genèrica, Conselleria. Així, és usual parlar i compartir amb frases com ara: “aquests ordinadors han arribat de Conselleria”, “Conselleria hauria de renovar aquests ordinadors”, “han arribat aquestes instruccions des de Conselleria”, etc.

Però la realitat és una mica més complexa ja que l’estructura i organització de l’administració autonòmica valenciana està formada per un gran nombre de direccions generals, serveis i seccions; tantes que resulta pràcticament impossible conéixer-les totes. No obstant això, cadascuna d’elles té unes funcions definides i un responsable amb nom i cognoms al capdavant d’un equip que porten endavant els diferents projectes.

En el cas de la Informàtica i les Comunicacions, incloent-hi els serveis a la comunitat educativa, la Direcció General de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions –DGTIC- centralitza, des de l’any 2011, les funcions de coordinació i control de les TIC en la Generalitat Valenciana. La seua estructura completa, així com les funcions detallades, es poden consultar en el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Llegir més…

Les assessories de l’àmbit TIC de la xarxa de CEFIRE de la SDGFP de la Conselleria d’Educació

La coordinació i àmbit TIC de la xarxa de CEFIRE de la SDGFP de la Conselleria d’Educació està formada per totes les assessories TIC dels 11 CEFIRE territorials, del general d’Alcoi i dels 7 específics.

Ambit TIC_Ambito TIC_SDGFP

Els centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana són els órgans de l’administració educativa per a la formació permanent del professorat. Els CEFIRE tenen com a finalitat afavorir la formació del docent com a professional exigida per l’actual sistema educatiu en els seus aspectes fonamentals referents a la formació personalitzada, la participació i col·laboració dels pares i tutors, l’atenció a la diversitat, el desenrotllament de capacitats, el foment d’hàbits eductius i instructius, l’activitat investigadora, l’orientació educativa, l’avaluació dels processos d’ensenyament-aprenentage, la relació amb l’entorn, la formació en el respecte i defensa del medi ambient i l’educaió en valors. Actuen de manera coordinada i seguint les indicacions que s’estableixen tant des del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, com des de la Subdirecció General de Formació del Professorat. La xarxa de CEFIRE incorpora els CEFIRE territorials i CEFIRE específics.

Les funcions que corresponen a la Subdirecció General de Formació del Professorat són les d’assessorar, donar suport i assistència tècnica a la secretaria autonòmica en matèria de formació del professorat i coordinació i gestió del registre i de l’acreditació docent, com també les de dirigir, planificar, controlar, coordinar i supervisar l’activitat dels serveis sota la seua dependència.

 Llegir més…