Aneu a la barra d'eines

FAQ

FAQ

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Quines són les funcions que corresponen a la Subdirecció General de Formació del Professorat?

Assessorar, donar suport i assistència tècnica a la secretaria autonòmica en matèria de formació del professorat i coordinació i gestió del registre i de l’acreditació docent, com també les de dirigir, planificar, controlar, coordinar i supervisar l’activitat dels serveis sota la seua dependència.

Quins serveis ofereix la Subdirecció General de Formació del Professorat?
La Subdirecció General de Formació del Professorat a través dels CEFIRE proporciona la promoció, actualització i millora contínua de la qualificació professional del professorat i l’adequació de les línies estratègiques que marca la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Per mitjà de convocatòries públiques de formació proposa l’autorització d’activitats de formació, a més d’oferir els serveis següents:

 • Formació i assessorament del professorat a través de les diferents modalitats: cursos, projectes de formació en centres, grups de treball, seminaris, etc.
 • Certificació i registre de les accions formatives realitzades des de la CEICE.
 • Registre i homologació d’activitats de formació realitzades: en altres comunitats autònomes, a l’estranger, a les universitats, etc.
 • Capacitació per a l’ensenyament en valencià, capacitació per a l’ensenyament de llengües estrangeres i diploma de mestre de valencià.
 • Estades formatives a l’estranger.
 • Estades de formació d’empreses per al professorat d’FP i ERE.
 • Formació i actualització de la funció directiva i formació de funcionaris en pràctiques.
 • Col·laboració amb entitats per a la formació del professorat.
 • Biblioteques especialitzades.
 • Tramitació de convenis amb les universitats per a la realització de
 • pràctiques de formació inicial i pràcticum de secundària.
 • Autorització de centres de pràctiques per a desenvolupar el pràcticum de secundària.

Carta de Serveis de la Subdirecció General de Formació del Professorat:
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aprova la Carta de Serveis de la Subdirecció General de Formació del Professorat.
Quines són les funcions del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat?

 • Dissenyar, organitzar, coordinar i executar els programes i les accions en matèria de formació del professorat dels nivells no universitaris.
 • Participar en el disseny, l’organització i l’execució de la formació del personal no docent que exercisca les seues funcions en centres docents, en coordinació amb altres departaments de formació de la Generalitat (IVAP, EVES, INVASSAT, etc.).
 • La validació, el seguiment i l’avaluació de les activitats formatives que realitzen les entitats col·laboradores.
 • La direcció, ordenació i gestió superiors dels centres de formació,innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.
 • Elaborar i coordinar les publicacions de materials didàctics i de suport al professorat.
 • Gestionar convenis i les actuacions necessàries per a desenvolupar diferents programes de suport als centres educatius.
 • La coordinació de la participació dels centres de formació del professorat en programes educatius nacionals i europeus.
 • L’aplicació dels processos d’avaluació de l’exercici de la funció docent, en coordinació amb la Inspecció d’Educació.
 • L’aplicació dels processos d’avaluació de l’exercici de la funció directiva, en coordinació amb la Inspecció d’Educació.
 • Coordinar la tutorització de pràctiques per part del professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària conjuntament amb les universitats.

Quines són les funcions del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat?

 • Dissenyar, organitzar, coordinar i executar els programes i les accions en matèria de formació del professorat dels nivells no universitaris.
 • Participar en el disseny, l’organització i l’execució de la formació del personal no docent que exercisca les seues funcions en centres docents, en coordinació amb altres departaments de formació de la Generalitat (IVAP, EVES, INVASSAT, etc.).
 • La validació, el seguiment i l’avaluació de les activitats formatives que realitzen les entitats col·laboradores.
 • La direcció, ordenació i gestió superiors dels centres de formació,innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.
 • Elaborar i coordinar les publicacions de materials didàctics i de suport al professorat.
 • Gestionar convenis i les actuacions necessàries per a desenvolupar diferents programes de suport als centres educatius.
 • La coordinació de la participació dels centres de formació del professorat en programes educatius nacionals i europeus.
 • L’aplicació dels processos d’avaluació de l’exercici de la funció docent, en coordinació amb la Inspecció d’Educació.
 • L’aplicació dels processos d’avaluació de l’exercici de la funció directiva, en coordinació amb la Inspecció d’Educació.
 • Coordinar la tutorització de pràctiques per part del professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària conjuntament amb les universitats.

Quines són les funcions del Servei de Registre i Acreditació Docent?

 • Gestionar l’acreditació, l’homologació i el reconeixement de les accions de formació del professorat, i l’anotació en el Registre de Formació Permanent del Professorat.
 • La gestió i l’acreditació del professorat per a l’accés a la funció directiva dels centres docents no universitaris.
 • La gestió i el registre de la capacitació lingüística.
 • La gestió del registre de titulacions i habilitacions per a l’exercici de la funció docent, com també altres titulacions oficials.
 • El registre de les avaluacions de l’exercici de la funció directiva i docent.
 • La coordinació de l’estructura i la gestió del Registre General de Personal Docent, juntament amb el Registre de Formació Permanent del Professorat.
 • L’anàlisi, l’elaboració d’informes i la confecció d’estadístiques sobre les dades incloses en els registres de Formació del Professorat i Personal Docent.
 • La planificació, la gestió i la coordinació amb les universitats de la formació inicial del professorat, pràctiques, màster de Secundària i Formació Professional.

Quina és la normativa sobre la formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives?

ORDE 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.

Què és el Pla Anual de Formació Permanent del Professorat?
1. El Pla Anual de Formació Permanent del Professorat, d’ara en avant PAF, és el document de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació que definix les línies estratègiques generals, les àrees d’actuació prioritàries així com les instruccions concretes sobre formació permanent del professorat per a cada curs escolar.
2. El PAF establirà les guies per al disseny, desenrotllament i avaluació dels plans anuals d’actuació dels centres de formació, innovació i recursos de la Comunitat Valenciana, així com per als programes anuals de formació dels centres educatius.
3. Seran continguts mínims del document els següents:
a) Línies estratègiques d’actuació en matèria de formació del professorat.
b) Temporalització en el curs escolar de les convocatòries d’accions formatives de caràcter anual.
c) Processos d’avaluació interna i externa de les activitats formatives i dels projectes d’innovació impulsats pels CEFIRE i els centres educatius.
4. Son línies estratègiques generals:
a) L’actualització metodològica.
b) La formació plurilingüe.
c) La incorporació i l’augment de la presència de les tecnologies de la informació i la comunicació, d’ara en avant les TIC, en els processos d’ensenyança/aprenentatge.
d) Convivència, atenció a la diversitat i tutoria.
5. Els resultats de l’avaluació dels plans anuals d’actuació dels CEFIRE i dels programes anuals de formació dels centres educatius incidiran en la proposta del PAF del següent curs escolar.
6. El PAF s’aprovarà mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria de formació del professorat.
A qui va adreçada la formació permanent del professorat?
1. La formació, en funció de la orde 65/2012, serà aplicable en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. Els destinataris de la formació seran:
a) El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els què s’impartisquen les ensenyances regulades per la Llei Orgànica d’Educació.
b) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l’apartat anterior.
c) Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l’obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació i este personal no supose més del 50 % de participació en l’activitat.
3. La direcció general amb competència en matèria de formació del professorat podrà establir com a destinataris qualsevol col·lectiu de la comunitat educativa en accions concretes.
Què són els CEFIRE, Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius?
1. La xarxa de CEFIRE exercirà una funció mediadora i coordinadora entre el Servici de Formació del Professorat i els centres educatius, i impulsarà directament accions formatives destinades al conjunt del professorat.
2. Dins del nou model de formació del professorat, els assessors desenrotllaran les següents accions concretes:
a) Detectar les necessitats de formació permanent, tant individuals com col·lectives, del professorat.
b) Assessorar el coordinador de formació en la redacció del programa anual de formació dels centres educatius dins de la normativa vigent i d’acord amb les línies estratègiques d’actuació establides.
c) Coordinar i afavorir les actuacions formatives intercentres.
d) Col·laborar en l’aplicació dels programes específics establits per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació i coordinats per la direcció general amb competència en matèria de formació del professorat.
e) Impulsar la innovació i investigació educativa en els centres educatius.
f) Registrar i difondre les experiències de centres educatius i professorat que constituïsquen bones pràctiques docents.
g) Avaluar el pla de formació dels centres educatius, la incidència en l’aula de les diferents actuacions formatives i la seua relació amb la millora dels resultats de l’alumnat.
3. Cada un dels CEFIRE elaborarà una pla anual d’actuació on contextualitzarà les línies estratègiques del PAF al seu àmbit d’actuació.
Quina és la xarxa de CEFIRE?

DECRET 231/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la creació, l’estructura i funcionament dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius d ella Comunitat Valenciana

ORDE 64/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es desplega el Decret 231/1997, de 2 de setembre, pel qual es regula la creació, estructura i funcionament dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es creen els centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) generals d’Elx, Gandia i Sagunt i els CEFIRE específics d’Educació Inclusiva, Educació Infantil, Plurilingüisme, Àmbit Científic Tecnològic i Matemàtic, Àmbit Humanístic i Social i Àmbit artisticoexpressiu.
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es crea el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) d’Alcoi.
Quines són les modalitats formatives en les que puc participar?
1. Les activitats de formació permanent del professorat, en funció de la seua finalitat i metodologia de treball, es classificaran en les modalitats següents:
a) Curs: contribuïx a l’actualització unipersonal del docent, tant en aspectes tècnics, com científics, didàctics i metodològics, per mitjà d’aportacions d’especialistes.
b) Formació en centres: incidix sobre la comunitat educativa d’un centre, a través de la formació i el treball en comú dels seus components i la col·laboració d’experts externs.
c) Jornada: difon continguts monogràfics prèviament fixats, a través de la participació activa dels seus participants i/o de ponents externs.
d) Seminari: coordina l’actitud reflexiva conjunta i el debat docent per a aprofundir en l’estudi de qüestions educatives científiques, metodològiques o didàctiques, amb suport ocasional d’un expert.
e) Grup de treball: elabora i/o analitza materials curriculars, a més d’experimentar amb estos en les diferents situacions educatives.
f) Tallers de bones pràctiques: un docent o grup de docents amb bones pràctiques reconegudes per l’Administració compartix les seues experiències com a reforç metodològic i didàctic.
g) Estades formatives en empreses: actualització en entorns de treball professionals reals, amb la finalitat d’adquirir aquells coneixements i pràctiques que, no podent ser adquirits en un altre tipus d’acció formativa, són necessaris per a la seua actuació docent en l’especialitat.
2. Les activitats que no es corresponguen amb estes modalitats s’assimilaran a una d’estes en funció de les seues característiques.
3. Les activitats de formació de les modalitats de formació en centres, seminari, grup de treball i estada formativa en empresa seran reconegudes només si han sigut convocades per la direcció general amb competències en matèria de formació del professorat.
Quina és la duració i el format de les activitats formatives?
1. Com a norma general, la duració mínima i màxima de les diferents modalitats formatives així com la distribució horària s’establix de la manera següent:

2. La definició de les activitats formatives indicarà de forma explícita les sessions presencials i la duració en cada modalitat, atenent el criteri següent:

3. Per a cada una de les activitats realitzades en la modalitat presencial no es podrà establir una càrrega horària superior a 8 hores diàries ni a 30 hores setmanals.
4. Per a cada una de les activitats a distància, no es podrà establir una càrrega horària superior a 8 hores setmanals.
5. Les activitats semipresencials no podran establir una càrrega horària superior a 10 hores setmanals totals.
6. Totes les activitats, en el seu disseny i publicació, hauran d’atindre’s al que arreplega l’annex II de la orde 65/2012.
Com es regula la participació?
1. Com a norma general, la participació en les activitats requerirà de la prèvia inscripció i confirmació en els terminis que s’indiquen, i suposarà l’acceptació del seu disseny i projecte.
2. No es podrà participar en activitats formatives addicionals solapades en el temps si el còmput d’hores supera les 15 setmanals o es produïx coincidència de sessions. Tindran preferència de participació, en igualtat de condicions, aquelles persones inscrites que no estiguen cursant cap altra activitat.
3. En les activitats presencials o semipresencials serà requisit assistir a la primera sessió presencial. En cas de no justificar l’absència amb anterioritat, es procedirà a donar de baixa la participació i admetre el següent participant, en les activitats que així ho permeten.
4. La baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no-admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l’efectivitat de la baixa.
Com s’avalua la participació?
1. L’avaluació dels assistents en les activitats serà realitzada de forma positiva o negativa per part del ponent, tutor o coordinador de l’activitat. Per a ser avaluat positivament hauran de complir-se, de forma general, les condicions següents:
a) Participar activament en totes les propostes d’activitat.
b) Assistir a un mínim del 85 % de les sessions presencials.
c) Realitzar les activitats obligatòries proposades en el disseny de la formació.
2. Al finalitzar l’activitat, el ponent, tutor o coordinador determinarà qui ha superat la formació basant-se en els criteris generals i específics, si és el cas, indicant els motius en el cas d’avaluació negativa. De tot això es deixarà constància en l’acta final corresponent, a la qual s’adjuntaran les actes de les diferents sessions.
Quan es certifica una activitat formativa?
1. Una vegada finalitzada i avaluada la participació en l’activitat formativa, es procedirà a la generació i registre dels certificats de participació.
2. Només s’emetrà el certificat als assistents en cas de superar els objectius i requisits de participació. No s’emetran certificats parcials ni d’assistència sense aprofitament.
3. En una activitat concreta, no es podran emetre certificats per diferents tipus de participació a la mateixa persona.
4. El gestor de l’activitat no rebrà certificat per la funció desenrotllada.
5. No s’expediran certificats per les ponències o intervencions didàctiques realitzades pels assessors tècnics educatius i el personal docent destinat en les diferents conselleries en el desenrotllament del Pla de Formació Permanent del Servici de Formació del Professorat.
6. El contingut mínim dels certificats serà el detallat en l’annex I de la orde 65/2012.
Què és el compte formació?
1. El compte/formació és una ferramenta que permet al professorat conéixer la formació permanent rebuda així com gestionar, analitzar i prendre decisions respecte a la participació en futures accions formatives, en funció del seu perfil professional.
2. Són funcions del compte/formació:
a) Mostrar l’historial formatiu, en relació a totes aquelles activitats arreplegades en el registre de formació permanent.
b) Recopilar informació relacionada amb les activitats formatives desenrotllades, per a la seua consulta posterior.
c) Mostrar els itineraris didàctics en què participa el docent, així com el grau de completesa.
d) Orientar els docents quant a les competències professionals a actualitzar, tenint en compte el perfil i les línies estratègiques del Pla Anual de Formació.
e) Permetre avaluar els processos i agents de les accions formatives en què estiga participant.
3. El compte/formació arreplega el compromís formatiu dels docents, de manera que els permet optar a millores laborals i professionals, al reconeixement exprés de l’Administració educativa al completar els itineraris formatius així com a la valoració en les convocatòries per a l’accés al cos de catedràtics, a la Inspecció Educativa, a direccions de centres educatius o a assessories de formació.
4. El compte/formació serà considerat en l’elecció de ponents, en l’atorgament d’ajudes econòmiques destinades a la formació contínua i en la selecció de docents per a cursos o activitats formatives gestionades des de la conselleria amb competències en matèria d’educació.
5. En el barem per a determinar els concursos de trasllats autonòmics de la totalitat dels cossos docents, es valorarà haver completat itineraris. A més, serà singularment valorat en l’adjudicació de comissions de servici quan els itineraris s’ajusten a les competències associades al lloc docent.

Compte de formació

Com puc accedir a l’aula virtual del CEFIRE per a participar en una formació a distància?

Tutorials

Aules virtuals


TENIU ALGUNA PREGUNTA MÉS?


CONTACTEU AMB NOSALTRES