Matriculació

Certificats i originals

  • Rebut d’aigua, llum o telèfon per a justificar el domicili.
  • Certificat mèdic sanitari d’inici d’etapa educativa: sol·licitar-ho al pediatre del centre de salut que atén el vostre fill/a.
  • Certificat de baixa i promoció del col·legi anterior: en cas d’haver estat matriculat en un altre centre.
  • 4 fotos de carnet de l’alumne/a.

Fotocòpies

  • Còpia de la targeta SIP o targeta del SERVASA.
  • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del pare i la mare del menor.
  • Fotocòpia de totes les fulles del llibre de família.
  • En cas que el menor no convisca en la llar amb tots dos progenitors: Informació sobre la situació familiar (conveni regulador, sentència, ordres d’allunyament…).

Formularis