Protocol Covid – 19

REQUISITS PER A L’ACCÉS DE L’ALUMNAT AL CENTRE

La família o representants legals de l’alumne o alumna va signar un compromís a l’inici del curs de respetar les normes del centre respecte a la COVID-19, que inclouen acudir sense símptomes al centre. La família o representants legals de l’alumne o alumna ha de verificar diàriament el seu estat de salut abans d’acudir al centre educatiu i comprovar que no té una temperatura per damunt de 37,5 °C ni altres símptomes que pogueren estar associats amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…).

No assistirà al centre l’alumnat que presente algun dels símptomes anteriors. En aquest cas la família o representants legals hauran de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP)

NO PODRAN ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU QUALSEVOL PERSONA QUE:

  • Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19
  • Estiguen en situació d’aïllament per haver donat positiu per a la COVID-19
  • Estiguen esperant el resultat d’una prova diagnòstica d’infecció activa (PDIA)
  • Estiguen en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles
  • Qualsevol d’aquestes situacions ha de ser proposada pel personal sanitari del centre de salut del qual depén l’alumne o alumna i haurà de ser comunicada al centre educatiu per part de la família.

ACTUACIONS QUAN UN ALUMNE/A INICIA SÍMPTOMES (CASOS SOSPITOSOS)

El cas es detecta en el centre:

El professor/a que haja detectat el cas sospitós, haurà de comunicar la situació al Responsable COVID-19 en el centre educatiu i conduirà a l’alumne/a a l’espai COVID-19.

El Responsable COVID-19 avisarà a la família perquè acudisquen al centre a recollir-lo.

La recollida de l’alumne/a per part de la família per tal d’aïllar-lo en el seu domicili es realitzarà el més prompte possible i en l’entrada del centre educatiu.

La família contactarà amb el centre de salut per a rebre indicacions al respecte.

El cas es detecta fora de l’horari escolar:

La família o representants legals o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu centre d’atenció primària perquè valore la situació.

ACTUACIONS DAVANT D’UN CAS POSITIU PER COVID-19

La persona o els familiars o representants legals d’un cas confirmat informaran el centre educatiu del resultat de prova positiva, el més prompte possible el mateix dia en què se’ls en comunique el resultat o a primera hora del següent dia hàbil.

El Responsable COVID-19 del centre elaborarà una fitxa informativa amb la relació dels contactes estrets dels casos confirmats i la traslladarà al centre de salut.

L’aïllament dels contactes estrets en l’àmbit educatiu (tant alumnat com personal) es realitzarà només després de la confirmació del cas i serà prescrit pel personal sanitari. Mentre se n’espera el resultat de la PDIA, no està indicada la quarantena dels contactes que formen el grup de convivència estable ni d’altres contactes en l’àmbit educatiu.