Qui som

Som un centre d'educació especial ubicat als afores de la localitat de Sueca, en la comarca de la Ribera Baixa del Xúquer, en una zona on conflueixen terrenys destinats a usos agrícoles, industrials i de serveis. És un centre de caràcter comarcal que atén alumnes de la Ribera Baixa i alguns pobles de l’horta Sur.

El centre té com a objectiu principal oferir al seu alumnat una formació integral, afavorint el desenvolupament de les cinc grans capacitats: cognitives, psicomotrius, desenvolupament personal (en tots els àmbits), relacions interpersonals i inserció social, en pro d'aconseguir el benestar de l'alumne, la màxima autonomia i la participació activa en la societat.

Per a aconseguir-ho proposem, entre altres, els següents objectius generals:

 • Desenvolupar la labor orientadora des d'un punt de vista acadèmic i social.
 • Possibilitar activitats que transcendisquen els límits del centre i establir relacions amb altres entitats: culturals educatives, esportives i altres institucions tant dins com fora de la comunitat, com a nivell internacional (participació en projectes Erasmus).
 • Establir vies de participació amplies, que permeten una responsabilitat compartida entre tots els estaments.
 • Crear un ambient adequat per al procés educatiu (orde, claredat de normes…).
 • Potenciar la formació permanent del professorat (intercanvis, experiències, cursos de formació, projectes Erasmus…) i de les famílies (acció tutorial, xerrades d'educació sexual, educació per la salut i hàbits alimentaris…)
 • Continuar l'ambient de diàleg fluid entre família i centre.

Objectius en l'àmbit pedagògic:

 • Potenciar una ensenyança activa i participativa.
 • Desenvolupar la iniciativa i la creativitat.
 • Cultivar la sensibilitat intensificant les ensenyances esportives i artístiques: dramatització, expressió plàstica, ceràmica, música.
 • Adquirir els conceptes, fets i principis que li permeten accedir al coneixement del món en què viu per a integrar-se activament en la societat.
 • Adquirir les destreses, procediments i estratègies que li permeten fomentar la capacitat d'observació, anàlisi, crítica i hàbits de treball intel·lectual.

Desenvolupar els següents valors, normes i actituds, organitzats en els tres àmbits següents:

a. Valors, actituds i normes davant de la pròpia persona. Ser u mateix, tindre personalitat pròpia, ser coherent, sincer/a, desenvolupament de l'autoestima i la confiança en un mateix/a, ser honrat/da, ser feliç, viure la vida amb optimisme.

b. Valors, actituds i normes en la relació amb els altres. Ser tolerant, conrear l'amistat, la camaraderia i l'amor cap a altres persones, ser solidaris/es davant de les realitats dels altres, respectar els béns de les altres persones, desenvolupar el sentit participatiu,conrear la sensibilitat cap als problemes mundials i de l'entorn treballar per aconseguir una societat no discriminatòria, acceptar la diferència i comprendre la diversitat.

c. Valors, actituds i normes davant del coneixement. Desenvolupar hàbits de treball sistematitzats i interès pel treball ben fet, fomentar la inquietud i la curiositat com a element d'aprenentatge, desenvolupar l'esperit crític i entendre el treball intel·lectual com quelcom útil, personal i socialment.

 Objectius en l'àmbit institucional:

 • Afavorir i potenciar activitats des del centre en la col·laboració d'institucions públiques i privades, que fomenten i desenvolupen l'evolució integral dels nostres alumnes.
 • Afavorir la integració del centre dins de l'àmbit educatiu de l'entorn: relacions amb centres ordinaris, integració, específics (activitats conjuntes, intercanvi, escolaritzacions combinades...etc).
 • Afavorir la integració del centre dins de l'ambient social de l'entorn; relacions amb: entitats, institucions empreses i organismes.

Objectius en l'àmbit administratiu:

 • Vetllar perquè les institucions responguen a les necessitats dels nostres alumnes i es complisquen totes les condicions i requeriments de seguretat, qualitat i higiene.
 • Gestionar i informar activitats per la formació de tot el personal del centre.
 • Sol·licitar ajudes i facilitar el material que precisa cada alumne atenent a la seua diversitat.

Objectius en l'àmbit humà i convivencial:

 • Afavorir vies d'informació i participació entre els distints professionals del centre.
 • Continuar els lligams amb la família, canalitzar-la fonamentalment mitjançant el pla d'acció tutorial.
 • Facilitar la participació dels pares en el procés educatiu dels seus fills, tant dins del context escolar com fora.