ERASMUS +: KA1. ESTÀNCIA A DUBLIN

La setmana del 21 al 26 de maig, Francesc Ferrer, professor del Ies Severo Ochoa, participà al curs CLIL in Dublin:Content and Languaje Integrated Learning. Aquest curs està dintre del projecte europeu Erasmus + KA1 «Una mirada compartida d’Europa». L’objectiu d’aquest curs és coneixer noves estratègies per a introduir l’anglés als alumnes mitjançant assignatures no lingüístiques. En aquest curs van participar professores i professors de Finlàndia, Espanya, Hongria, Itàlia i Alemanya de diferents assignatures com ara Matemàtiques, Biologia i Educació Física.

The week of the 21 to the 26 of May, Francesc Ferrer, teacher of the Ies Severo Ochoa, took part into the course CLIL in Dublin:Content and Languaje Integrated Learning. This course is within of the European project Erasmus KA1 «A look shared of Europe». The aim of this course is to know new strategies to enter English Languaje to the students by means of non linguistic subjects. In this course took part teachers from Finland, Spain, Hungary, Italy and Germany of different subjects such as Maths, Biology and Physical Education.