INNOVAMAT

Aquest curs iniciem el programa

per treballar les matemàtiques de manera lineal i unificada a tota la primària. És una proposta per desenvolupar la competència matemàtica, de manera més manipulativa i vivencial. El programa compta amb una plataforma digital, tot un material manipulatiu i el suport a l’equip docent. Aquest mètode pedagògic parteix de materials manipulatius, físics i virtuals, i ofereix a l’alumnat la possibilitat d’anar construint el seu propi coneixement a partir de reptes matemàtics rics i variats.

L’objectiu principal és desenvolupar la competència matemàtica fugint de la memorització i de processos abstractes difícils de comprendre per part de l’alumnat.

Més informació Web: https://innovamat.com/