SECRETARIA
Protecció de dades

En compliment del qual preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció dels persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que és duen a terme en aquest centre, és recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

En emplene del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que  fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDyGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duguen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitad de tractament (RAT).


PROTECCIÓ DE DADES EN CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS GVA

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTCONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32. 46015 València
DELEGAT/A de PROTECCIÓ DE DADESDelegat/a de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD):
Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València
Es pot contactar per correu postal o electrònic: dpd@gva.es
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADESLes persones interessades poden exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades personals incloses en els tractaments d’aquesta conselleria.
Així mateix, en el cas que la legitimació del tractament provinga del consentiment de la persona interessada, es podrà retirar en qualsevol moment el consentiment  prèviament atorgat.
EXERCICI DE DRETS La informació bàsica es pot consultar en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp
L’exercici dels drets pot dur-se a terme, prèvia identificació, mitjançant escrit dirigit a la Sotssecretaria, a través de les següents vies:  a) A través del tràmit electrònic en aquest enllaç    
b) Enviant la petició a qualsevol de les següents adreces:Postal: Avinguda de Campanar, 32. 46015 València
Electrònica: protecciodedadeseducacio@gva.es    
c) De manera presencial a través del registre
RECLAMACIÓ DAVANT L’AEPDSi les persones interessades entenen que s’han vist perjudicades pel tractament o en l’exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, accedint a la seu electrònica a través de: https://www.aepd.es 
Prèviament poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat.

REGISTRE DEL TRACTAMENT DE DADES