Els títols de Formació Professional constituïxen un aspecte fonamental del desenvolupament de la vigent normativa. Els programes formatius d’estos títols han de prendre com a referència les necessitats de qualificació del sistema socioproductiu i, en conseqüència, enfocar-se des de la perspectiva de l’adquisició de la Competència Professional, és a dir, el conjunt de capacitats necessàries per a exercir “rols” en situacions de treball als nivells requerits en l’ocupació.

Esta demanda del sistema productiu de Formació Professional ve determinada pels canvis socials produïts en els últims anys: La crisi de la plena ocupació i la reestructuració del mercat de treball, l’increment i la creixent varietat dels servicis socials, l’aparició de nous camps professionals, el desenvolupament tecnològic, la implantació i generalització de noves tecnologies, la ràpida obsolescència dels equipaments i de les tècniques, l’automatització creixent dels processos productius i les noves formes d’organització i gestió administrativa.

Els mencionats canvis socials reclamen, però, un sistema de Formació Professional que reunisca certs requisits fonamentals:

  • Flexibilitat, per a adaptar-se a les necessitats i demandes de l’entorn productiu.
  • Agilitat i capacitat de resposta als desafiaments de l’accelerat canvi tecnològic, així com al canvi en les demandes del mercat de treball.
  • Polivalència, per a facilitar la promoció de les persones.
  • Autoregulació, per mitjà de principis d’ordenació.
  • Vinculació amb el sistema productiu.

La Formació Professional pretén que les titulacions professionals acrediten les persones, a més d’un nivell de formació, una qualificació professional. Açò significa passar d’un sistema que tradicionalment ha acreditat formació a un altre que a més acredite competència professional.

Durant aquest curs 2022-2023, a l’IES Vermellar tenim:

Formació Professional Bàsica: Cuina i Restauració

Dos grups, un de 1r d’FPB i un altre de 2n d’FPB.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Cuina i Gastronomia

Dos grups, un de 1r de CFGM i un de 2n de CFGM.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Manteniment Electromecànic

Dos grups, un de 1r de CFGM i un de 2n de CFGM.