CONCURS DE POSTALS NADALENQUES PLA DE NADAL

Pot participar tot l’alumnat del centre.  Les postals han de ser originals i inèdites. El tema d’enguany serà LA PAU

Podeu lliurar els textos: 

Per correu electrònic: biblioiespladenadal@gmail.com 

Portant-los impresos a la biblio en l’hora del pati. 

Portant-los impresos al professorat responsable. 

El format serà A4 plegat (A5), fora imatge i dintre text. 

Terminis i premis 

Data límit 15 de Desembre

Criteris per a optar al premi: 

Originalitat, tècnica, correcció ortogràfica i gramatical, ús de llenguatge no discriminatori i inclusiu i presentació dins el termini. 

Hi haurà tres premis que es lliuraran el dijous 21 de desembre a l’hora del pati en la biblioteca. 

La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases. 

Qualsevol incidència no regulada en les bases serà resolta per l’organització del certamen.