Transport Escolar 2023/2024

Sol·licitud de servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2023/2024

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2023-2024. [2023/6179]


Per a sol·licitar la prestació del servei complementari cal seguir el següent procediment:

Alumnat que en el curs 2022/2023 ja va sol·licitar la prestació del servei complementari de transport:

  • Els pares, mares o tutors de l’alumnat que siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, on constaran pregrabades les dades que obren en poder de l’administració.
  • Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en en l’oficina de Secretaria del centre, sense necessitat de presentar la documentació.
  • Si alguna de les dades que figuren en l’esborranyno és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i es presentarà en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.
  • Els pares, mares o tutors de l’alumnat que NO siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família podran sol·licitar en l’oficina de la Secretaria del centre, un esborrany de sol·licitud de transport escolar col·lectiu, on constaran pregrabades les dades que obren en poder de l’administració.

Alumnat que en el curs 2022/2023 NO va sol·licitar la prestació del servei complementari de transport:

  • La sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant l’Annex I, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requerisca per a ser alumnat beneficiari del transport escolar, en l’oficina de Secretaria del centre.
  • Per se beneficiari del servei de transport escolar col·lectiu cal presentar la documentació acreditativa del domicili en cada convocatòria, per tant junt amb l’esborrany cal portar el CERTIFICAT DE RESIDÈNCIA, sol·liciteu-ho a l’Ajuntament corresponent el més prompte possible.
  • Per a tramitar la sol·licitud cal presentar l’esborrany en el centre signat. El centre farà registre amb segell i data d’entrega i farà entrega d’una còpia que caldrà guardar per a possibles esmenes.
  • Els beneficiaris de transport escolar col·lectiu que no facen ús habitual del mateix sense causa justificada, perdran la seua condició de beneficiari.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: durant el període de formalització de la matrícula.