PROVES HOMOLOGADES – CURS 2022/23

ORDRE 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana. [2022/5727]

  • TÍTOL IV Proves homologades

Guia de la persona candidata, Fitxes d’avaluació, Models de les proves…


Edat mínima per a poder participar en la prova: 16 anys (o 15, en cas de complir els 16 durant l’any 2023).


Calendari per a la realització de les proves homologades per a l’obtenció del certificat del nivell bàsic d’ANGLÉS i de FRANCÉS (A2)

Sol·licitud de participació en la provaDel 6 al 10 de febrer
Publicació del llistat provisional d’admesos14 de febrer
Publicació del llistat definitiu20 de febrer
DIA I HORA DE REALITZACIÓ DE LA PROVAANGLÉS: 21 DE MARÇ. 11:00 h.

FRANCÉS: 22 DE MARÇ. 11:00 h
Publicació de les qualificacionsAbans del 5 de maig
Sol·licitud de Certificats del Nivell Bàsic d’anglés i francésA partir del 5 de maig

INSTRUCCIONS per a sol·licitar la participació en les proves. Nivell bàsic d’ANGLÉS i FRANCÉS (A2):

  • Descarregar la sol·licitud:
  • Emplenar la sol·licitud i entregar en l’oficina de Secretaria del centre (del 6 al 10 de febrer).