Inscripció a la prova d’accés a la Universitat

Termini per a la convocatòria ordinària: 19 i 20 de juny (fins a les 12 h)

Procediment pera fer la inscripció a la prova d’accés a la Universitat

L’alumnat proposat pera titular en acabar els seus estudis de batxillerat per la seua junta d’avaluació i desitge inscriure’s a la prova d’accés a la Universitat haurà de seguir les següents indicacions:

 • Emplenar la sol·licitud d’inscripció:
  Descarregar i emplenar l’imprés. No oblideu signar el document.
 • Generar l’imprés del rebut pera fer el pagament de les taxes associades. (seguir les indicacions).

O bé entrar en http://universite.umh.es/recibos/ i seleccionar les opcions. Tipo: Pruebas de Acceso Universidad. Subtipo: Matrícula 2022-2023

 • Pagar la taxa:
  • En qualsevol de les entitats col·laboradores: imprimiu el rebut que s’ha generat i pagar-lo en qualsevol de les entitats que apareixen indicades a la part de baix. En el mateix imprés hi ha tres còpies del rebut. El que indica “Ejemplar para la Universidad” és el que cal lliurar a l’institut.
  • Pel procediment telemàtic: per internet, mitjançant targeta. Com a justificant presenteu la impressió de la imatge que apareix en pantalla una vegada realitzat el pagament.
 • Lliurar a la secretaria del centre la documentació:
  • La sol·licitud de matricula emplenada.
  • Una còpia de l’ingrés de taxes (l’alumnat exempt del pagament de taxes, total o parcial, adjuntarà original de la documentació que acredite l’esmentada situació).

Per al estudiantat EXEMPT de pagar la taxa per qualsevol de les causes enumerades a continuació, NO ha de generar-se rebut.

Estudiants exempts del pagament de les taxes, d’acord amb el Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes:

 • Matrícula d’honor en l’avaluació global del 2n curs de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat 28/02/2007
 • Famílies nombroses de categoria especial.
 • Famílies monoparentals de categoria especial.
 • Víctima d’actes de violència sobre la dona.
 • Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes.
 • Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i els equiparats a aquells per aplicació del que disposa l’apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, amb relació a l’article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • Exempcions en la taxa de matrícula per protecció menors/sistema judicial de reeducació.
 • Exempcions en la taxa de matrícula per exclusió social i percepció de l’ingrés mínim vital.

Per a qualsevol dubte, consultar les indicacions corresponents