PROVES PAU EXTRAORDINÀRIA 2024 i TÍTOL DE BATXILLERAT

DOCUMENTACIÓ PROVES PAU ORDINÀRIA

Entregar en secretaria del dia 18 al 20 de juny de 09:00h a 13:00h en la Secretaria del centre la següent documentació:

  • Justificant de pagament de les taxes. Si està exempt o té reducció aportar documentació (fotocòpia família nombrosa, monoparental…) Els alumnes amb Matrícula d’Honor estan exempts de pagament.
  • Sol·licitud emplenada

TÍTOL DE BATXILLERAT

INFORMACIÓ PROVES PAU

Informació general

Instruccions matrícula

Convocatòria única de preinscripció (presentació)

Calendari PAU 2024

Horari PAU

Distribucions tribunals Juliol

Taxes de matrícula PAU