EXEMPCIONS

Exempcions

Les persones que hagen sol·licitat alguna exempció es podran presentar, si així ho desitgen , a l’examen de l’apartat de què hagen sol·licitat l’exempció. En aquest cas, la nota final de l’apartat serà la major entre les dues que li puguen correspondre, a saber, la nota de l’examen o la nota a què li dóna dret el certificat que presente.

Els motius d’exempció s’han d’acreditar amb el certificat d’estudis corresponent. Si en el moment de presentar la sol·licitud no es disposa d’aquesta documentació, es podrá entregar dins del “termini d’entrega de documentación justificativa” que figura en el calendari.

Exempció per Experiència Laboral

En el cas de exempció per experiència laboral, la documentació justificativa s’haurà d’entregar obligatòriament al mateix temps que la sol·licitud. La documentació necessària en aquest cas és:

 • Certificats de les empreses on s’haja treballat en què es faça constar específicament l’activitat a la què es dedica l’empresa, la duració del contracte, l’activitat laboral desenrotllada per l’interessat i el nombre d’hores dedicades. En cas de treballadors autònoms, certificat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 • Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social (Vida laboral) o de la Mutualitat Laboral a què estiguera afiliat, on conste l’empresa i el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms”

Motius d’exempció de la prova de grau mitjà

Es podrà sol·licitar l’exempció total, o l’exempció parcial de les parts de la prova (o dels seus subapartats), per algun dels motius que s’enumeren a continuació.

EXEMPCIÓ TOTAL

 1. Haver superat un curs de formació preparatori per a accedir a cicles de grau mitjà.
 2. Haver superat la prova d’accés a la universitat per a persones de més de 25 anys.
 3. Haver superat la prova d’accés a cicles de grau superior en qualsevol de les opcions.
 4. Haver superat el primer nivell d’un programa de qualificació professional inicial.
 5. Estar en possessió d’un certificat professional de grau B o C de nivell 2.
 6. Comptar amb una acreditació de competències professionals que suposen, almenys un 30 % dels estàndards de competències inclosos en el cicle formatiu, mitjançant el procediment previst de reconeixement de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o altres vies.

En qualsevol d’estos casos, l’admissió als cicles formatius podrà realitzar-se directament per la quota prova d’accés, sense necessitat de sol·licitar un certificat d’exempció ni inscriure’s en la prova d’accés.
En els casos a), b) i c) s’assignarà la qualificació que conste en el certificat corresponent.
En la resta de casos, a l’efecte d’admissió, es considerarà una nota de 5.

EXEMPCIÓ PARCIAL

a) Part lingüística (o els seus subapartats):

 • Haver superat la part corresponent del curs de formació preparatori.
 • Haver superat en convocatòries anteriors tota la prova, la part lingüística o el subapartat corresponent.
 • Haver superat l’àmbit de comunicació del cicle 2, nivell 2, d’Educació de Persones Adultes.
 • Haver superat el mòdul lingüisticosocial del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana.
 • Haver superat les matèries corresponents en l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver superat l’àmbit lingüístic i social d’un programa de diversificació curricular
 • Presentar-se per a millorar nota, fins i tot tenint exempció total de la prova.

b) Part social:

 • Haver superat en convocatòries anteriors tota la prova o la part social.
 • Haver superat el mòdul lingüístic social del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana.
 • Haver superat la matèria corresponent en l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver superat l’àmbit lingüístic i social d’un programa de diversificació curricular.
 • Presentar-se per a millorar nota, fins i tot tenint exempció total de la prova.

c) Part cientificomatematicotècnica (o els seus subapartats):

 • Haver superat en convocatòries anteriors tota la prova, la part cientificomatematicotècnica o el subapartat del qual sol·liciten l’exempció.
 • Haver superat l’àmbit cientificotecnològic del cicle 2, nivell 2 d’Educació de Persones Adultes.
 • Haver superat el mòdul cientificomatemàtic del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana.
 • Haver superat les matèries corresponents en l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver superat els àmbits científic i pràctic d’un programa de diversificació curricular.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.
 • Acreditar una experiència laboral de, almenys, l’equivalent a un any a jornada completa.
 • Haver superat dos mòduls relacionats amb una unitat de competència d’un títol de grau mitjà.
 • Presentar-se per a millorar nota, fins i tot tenint exempció total de la prova.

Exempcions a la prova de grau superior

Es podrà sol·licitar l’exempció total de la prova o l’exempció parcial de les parts de la prova (o els seus subapartats), per algun dels motius que s’enumeren a continuació.

 • Exempció total de la prova:
  • Haver superat el curs de formació preparatori.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a persones de més de 25 anys.
  • Estar en possessió d’un certificat professional de grau C de nivell 3.
  • Comptar amb acreditació de competències professionals que suposen, almenys, un 30 % dels estàndards de competències inclosos en el cicle formatiu, mitjançant el procediment previst de reconeixement de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o altres vies.

En qualsevol d’estos casos, l’admissió als cicles formatius podrà realitzar-se directament per la quota de prova d’accés, sense necessitat de sol·licitar certificat d’exempció, per a la qual cosa haurà d’aportar-se la documentació acreditativa en el període que establisca la normativa sobre admissió de l’alumnat.

En el cas a) s’assignarà la qualificació que conste en el certificat corresponent.

En el cas b) si l’opció de la part específica triada està vinculada a les famílies professionals relacionades amb la branca de coneixement que permet accedir als mateixos estudis universitaris per als quals l’aspirant haja superat la prova d’accés a la universitat segons l’annex II de l’Orde EDU/324/2010 de 9 de desembre, la qualificació serà l’obtinguda en esta prova; en els altres casos la qualificació serà de 5.

En la resta de casos a l’efecte d’admissió, esconsiderará una nota de 5.

 • Exempció parcial
  • Part comuna (o els seus subapartats)
   • Haver superat la part corresponent del curs de formació preparatori.
   • Haver superat en convocatòries anteriors tota la prova o esta part o subapartat del qual se sol·licita l’exempció.
   • Haver superat les matèries del Batxillerat que integren la part comuna o el subapartat corresponent.
   • Presentar-se per a millorar nota, fins i tot tenint exempció total de la prova.
  • Part específica (o els seus subapartats):
   • Haver superat en convocatòries anteriors tota la prova o les matèries corresponents a esta part de la prova o subapartat del qual se sol·licita l’exempció.
   • Haver superat les matèries del Batxillerat que integren la part específica o el subapartat corresponent.
   • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat corresponent a una qualificació professional de, almenys, nivell 2 d’una família professional de les establides per a l’opció per la qual es presenta.
   • Acreditar una experiència laboral de, almenys, l’equivalent a un any a jornada completa en el camp professional d’una família professional de les establides per a l’opció per la qual es presenta.
   • Tindre superats dos mòduls relacionats amb una o diverses unitats de competència d’un títol de grau superior relacionat amb l’opció per la qual es presenten.
   • Per a l’accés a cicles formatius de la família professional d’activitats físiques i esportives, acreditar mitjançant un certificat de la secretaria autonòmica competent en matèria d’esport, ser esportista d’elit (nivells A i B) de la Comunitat Valenciana o tindre la condició d’esportista d’alt nivell.
   • Presentar-se per a millorar nota, fins i tot tenint exempció total de la prova.