Circumstància específica

La circumstància específica de l’IES La Foia per a efectes de baremació en el procediment d’admissió, aprovada en Consell Escolar del centre de 8 de maig de 2024 és la següent:

  • Complir almenys un dels següents requisits:
    • L’interessat és antic alumne
    • Existència de germans o germanes matriculats al centre
    • Sol·licitar el centre en primera opció