1r d’ESO

AssignaturaHores
Llengua Castellana i Literatura3
Llengua Estrangera3
Educació Física2
Matemàtiques3
Àmbit socio-lingüístic6
Música2
Àmbit cientifico-tecnològic5
Optativa2
Distribució horaria 1r d’ESO

L’alumnat de l’ESO pot optar per cursar ensenyaments de religió amb una càrrega horària d’una hora setmanal.

Optatives

Francès (2a llengua estrangera)
Projecte Interdisciplinar ( Informàtica)
Taller de Relacions Digitals Responsables (Informàtica)
Laboratori de Creació Audiovisual (Dibuix)
Taller de reforç (Matemàtiques) (1)
Taller de reforç (Llengües Valencià, Castellà) (1)
(1) Aquesta optativa ve recomanada pel Departament d’Orientació