Informació inici de curs per a les famílies

Benvolgudes famílies,

El proper dia 8 de setembre comença un nou curs. Us informen dels punts més importants relacionats amb l’inici d’aquest curs:

– En el nostre centre les classes seran presencials per a tot l’alumnat.

L’entrada de l’alumnat es realitzarà de forma escalonada, tal com es pot consultar en la graella que acompanya a aquesta notícia.

– La mascareta serà obligatòria en tot el recinte escolar, tant dins l’aula com en els espais comuns exteriors i cobrirà des del nas fins a la barbeta. (*)

– Us recordem que la neteja de mans, segons Sanitat Pública, és bàsica.

– La presa de temperatura es realitzarà a casa. Si la temperatura és superior a 37,5 o presenta símptomes associats amb el virus (tos, dificultat respiratòria, pèrdua del gust i l’olfacte) l’alumne es quedarà a casa i la família es posarà en contacte amb el centre de salut i amb el tutor/a a través d’ITACA.

– Les famílies emplenaran una declaració responsable per tal de garantir el compliment de les normes de salut. El primer dia es facilitarà el document en qüestió a l’alumnat.

– L’alumnat, en entrar a classe, es desinfectarà amb gel hidroalcohòlic.

– L’alumnat ha de mantenir una distància interpersonal d’almenys 1,2 metres dins l’aula i 1,5 m en la resta d’espais del centre. Les aules estan preparades per a mantenir aquesta distància.

– Cal evitar aglomeracions en tot el recinte escolar.

– L’esplai torna a l’hora habitual per a tots els grups: 10:55-11:20 i 13:10-13:25.

– L’alumnat, entre classes, romandrà a l’aula.

– La comunicació amb les famílies podrà ser presencial o telemàtica (web família, correu electrònic, telefònicament). En cas de triar l’opció presencial,  sempre serà amb cita prèvia.

– El Centre disposarà d’un espai COVID-19, aïllat de la resta del personal, per a l’alumnat amb simptomatologia. En aquest cas, s’avisarà la família, que vindrà a recollir l’alumne/-a, i el Centre de Salut de referència.

– Per al transport, se’ls assignarà un seient per a tot el curs i caldrà màxima puntualitat, respectar l’ordre de pujada i de baixada, així com l’ús de la mascareta, higiene de mans i qualsevol altra instrucció que se’ls proporcione per part de les persones responsables.

– Cada tutor/a informarà l’alumnat de les mesures de prevenció i dels protocols que caldrà seguir. El professorat les recordarà diàriament fins que formen part de les rutines del Centre.

Des de l’equip directiu agraïm per endavant la vostra col·laboració per ajudar a crear entorns escolars saludables i segurs davant la Covid-19.

* No serà obligatori en els següents supòsits:

a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que es puga veure agreujada per l’ús de mascareta.

b) Persones en què l’ús de mascareta resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

c) Causa de força major o situació de necessitat.

1. Alumnat d’ESO que utilitza el transport escolar:

Els autobusos passaran mitja hora abans d’aquests horaris pel lloc de parada habitual. Sigueu puntuals per acomplir els protocols COVID-19 del transport.

El primer dia de classe, l’alumnat haurà de dur material d’ÚS PERSONAL per prendre nota de les indicacions dels tutors/es i, si pertanyen a l’AMPA, se’ls facilitarà de manera gratuïta l’agenda de l’Institut. Progressivament, cada professor anirà donant les instruccions de la seua matèria. A més a més, el primer dia tots aquells alumnes que pertanyent al Banc de Llibres, caldrà que porten la motxilla per tal de recollir-los.

BENVINGUTS/DES AL VOSTRE INSTITUT!!!