Eleccions Consell Escolar 23 de novembre, sector famílies

Article 14. Vot no presencial 

1. Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o lliurant-lo a la Direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini. A aquest efecte, la junta electoral de cada centre els informarà oportunament i els remetrà la papereta de vot i les instruccions corresponents, que inclouran el nombre màxim de persones candidates que poden ser votades. També podran utilitzar aquesta modalitat de vot no presencial el personal d’administració i serveis, el personal d’atenció educativa complementària i el professorat que, per malaltia o altres motius justificats, no puga estar presents en l’acte de la votació.

2. Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent, o bé, es podrà lliurar, almenys, a partir dels cinc dies lectius anteriors al de la votació, a la Direcció del centre que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El dia de les eleccions també es podrà lliurar davant la mesa electoral. El sobre contindrà firma manuscrita i coincident amb la firma que apareix en el document d’identificació que aporte, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot. A part d’aquest sistema, la mesa electoral podrà acceptar altre tipus de vot no presencial en el qual s’identifique fefaentment a la persona votant.

3. En cas que el sobre a què es refereix el paràgraf anterior es lliure a la Direcció del centre, aquesta expedirà un document amb un «he rebut» com a justificant de l’entrega i, elaborarà una relació detallada amb el nom i cognoms de les persones votants que serà lliurada a la mesa electoral, junt amb tots els sobres, abans de l’escrutini. 4. La mesa electoral comprovarà que les persones votants que utilitzen la modalitat de vot no presencial, estan incloses en el cens electoral. Els vots rebuts una vegada finalitzat l’escrutini no seran tinguts en compte.


Lucia Adsuara Agut

Directora de l’IES Professor Broch i Llop