Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia del drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d'activitat de tractament (RAT). 

1.-Activitats i Jornades.
2.-Alumnat.
3.-Alumni (antics alumnes)
4.-Arxiu fotogràfic i audiovisual.
5.-Autoritzacions.
6.-Comunicació institucional i Promoció del centre.
7.-Contractació.
8.-Escrits de sol·licitud, esmena i al·legacions, i Declaracions responsables.
9.-Expedients disciplinaris.
10.-Gestió de bretxes de seguretat.
11.-Gestió de cita prèvia.
12.-Gestió de drets de protecció de dades.
13.-Gestió econòmica i pressupostària i pagaments a tercers.
14.-Intervenció en gestió d'ajudes, beques i subvencions.
15.-Pràctiques formatives universitàries.
16.-Prevenció de la violència i millora de la convència.
17.-Professorat.
18.-Protocol Covis-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres.
19.-Proves i acreditacions.
20.-Queixes, suggeriments i agraïments.
21.-Reclamacions.
22.-Trasllats d'expedients.

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat "Protecció de dades en els centres educatius públics GVA.