PRINCIPIS GENERALS

EL Col·legi Públic “EL MOLÍ” és la comunitat constituïda pel professorat, alumnat, pares-mares i personal no docent. Des del curs 2.004-2.005 és un centre d'integració preferent d'alumnes amb discapacitat motòrica. Així mateix, el Centre es compromet a afavorir la integració de tots/es els/les alumnes/as respectant la cultura de cadascú d'ells, en el marc de la Constitució Espanyola i de la Declaració dels Drets Humans, establint una integració en que no puga manifestar-se cap tipus de rebuig per qüestió d'identitat sexual, gènere, cultura, etc. Així mateix hem de seguir les directrius del Decret 104/2018 de 27 de juliol del Consell pel qual, es desenvolupen els principis d’equitat i inclusió en el sistema educatiu valencià.

ACONFESSIONALITAT

Com a centre públic, desenvolupa les seues activitats sota el que és disposat a la Constitució, art. 27/3, garantint el respecte cap a les opcions religioses i morals.

LÍNIA METODOLÒGICA

Les activitats s'adaptaran a les possibilitats i interessos de l'alumnat, i afavoriran l'autoestima de l'alumne/a. Metodologia manipulativa fent bon ús de les noves tecnologies

PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS

Rebutgem qualsevol adoctrinament ideològic, acceptant un compromís amb els valors democràtics i de respecte als drets dels xiquets/es.

APROPAMENT AL MEDI NATURAL I SOCIAL

El Col·legi Públic “EL MOLÍ” fomentarà actituds de respecte cap al medi natural, afavorint igualment el coneixement i la participació de l'alumnat en festes i activitats culturals.

COMPROMÍS AMB EL PROCÉS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

El Centre afavorirà l'ús del valencià com a llengua vehicular i escolar, comprometent-se amb el procés de normalitzar aquesta llengua.

El Centre té aprovat des de el curs escolar 2019/2020 un PEPLI (Programa d’educació plurilingüe intercultural) que ajorna fins primària l’ús del castellà i que introdueix l’anglés com a llengua vehicular en un àrea no lingüística.

Des de el curs 2021/2022 és la música l’àrea no lingüística que es dona en anglés a tota primària.

AUTONOMIA I INNOVACIÓ

El Centre estarà obert a les noves tecnologies i tendències pedagògiques per a incorporar-les al seu funcionament, potenciant estructures organitzatives internes que puguen afavorir la innovació i la formació permanent del professorat.

TRACTAMENT DE LES DESIGUALTATS

Es considera la diversitat un bé per a tots i, per tant, tots els/les alumnes/as, hauran de trobar al Centre resposta per avançar en la seua realització personal.

La solidaritat i la convivència amb aquells que siguen diferents, serà un dels eixos fonamentals.

COMUNITAT ESCOLAR

Les/els alumnes/as, pares, mares, personal no docent i el professorat, han de procurar mantindre un clima d'enteniment i confiança col·laborant amb l'objectiu comú: la formació de l'alumnat.

El present reglament s’extrau del Decret 253/2019 de 29 de novembre del Consell, de regulació i funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’educació infantil i primària.