Edpuzzle

Edpuzzle és una plataforma d’aprenentatge en línia que es centra en la creació i distribució de contingut educatiu interactiu a través de vídeos. Dissenyada principalment per a educadors i estudiants, aquesta aplicació web permet als professors personalitzar i millorar vídeos educatius amb elements interactius, com ara preguntes, comentaris i notes.
Els usuaris d’Edpuzzle poden seleccionar vídeos de diverses fonts, com YouTube o la seua pròpia biblioteca de vídeos, i després afegir capes d’interactivitat per crear experiències d’aprenentatge més efectives. Els elements interactius poden incloure preguntes d’opció múltiple, preguntes obertes, comentaris de veu i anotacions. Aquests elements s’integren directament en el vídeo, permetent als estudiants participar activament mentre veuen el contingut.
Edpuzzle s’utilitza en una varietat d’entorns educatius, des d’aules tradicionals fins a entorns d’aprenentatge en línia. La plataforma busca millorar l’experiència d’aprenentatge mitjançant la combinació de recursos visuals i la interactivitat, fomentant la participació activa i la comprensió profunda dels conceptes educatius.
Web de l'editor
Plataforma
Web
Informació bàsica de l’aplicació
Estat
Autoritzada amb identitat digital
Autoritzada per a
Personal docent
Personal no docent
Forma d'identificació en l'aplicació
Identitat Digital
Categoria
Vídeo
Àmbit educatiu
Transversal
Guia bàsica

En esta guia es pot consultar la informació sobre la creació del compte gratuït, i les operacions principals a realitzar amb l’aplicació relatives al perfil de la persona usuària.

Informació bàsica en protecció de dades i recomanacions

L’informem del tractament de les dades personals associades a la seua identitat que en l’actualitat realitza, com a responsable, la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació:

Comunicació de dades associades a la Identitat Digital a aplicacions de tercers.

Finalitat del tractament:

Tramitar les sol·licituds d’ús de plataformes educatives i comunicar les dades de tercers (personal docent i no docent dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació) a proveïdors d’aplicacions externes que han sigut autoritzades per la conselleria, sota la responsabilitat en el seu ús per part de la pròpia persona usuària sobre la base de les competències que proporciona la Llei orgànica 2/2006,  de 3 de maig, d’ educació.

Exercici de drets:

Les persones interessades poden sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, limitació i oposició al tractament, i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, de manera presencial o telemàtica, segons disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,  de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La informació completa està accessible a la següent pàgina web: https://sede.gva.es/es/proc19970.

Per accedir a la resta d’ informació relativa a aquest tractament, pot punxar en aquest enllaç https://ceice.gva.es/documents/161634256/169672342/17.+Comunicaci%C3%B3n+de+datos+asociados+a+la+identidad+digital+a+aplicaciones+de+terceros.pdf/5f926ca3-b343-b985-603f-582362c46e4e?t=1703073961721.

Considerant que l’aplicació/plataforma Edpuzzle ha estat sol·licitada per vostè per al seu ús i que, per a l’accés a aquesta, es requereix la cessió d’algunes de les dades personals associades a la seua identitat digital (nom i cognoms, correu electrònic) i de permisos per accedir a altres dades del perfil (DNI/NIF/NIE/Passaport, centre escolar, imatge d’usuari), abans que atorgue el seu consentiment per realitzar aquesta comunicació de dades, li facilitem la següent informació perquè puga valorar si l’accepta:

 • Les dades personals:
  • Es comunicaran als següents destinataris/es o categories de persones destinatàries: EDpuzzle, Inc., sobre la base del consentiment atorgat per la persona interessada d’acord amb l’article 6.1 a) del RGPD.
  • Seran transferits a Estats Units d’acord amb les excepcions per a situacions específiques: Condició de l’article 49.1 del RGPD: (a) l’interessat haja donat explícitament el seu consentiment a la transferència proposada, després d’haver estat informat dels possibles riscos per a ell d’aquestes transferències a causa de l’absència d’una decisió d’adequació i/o que la Generalitat no ha pogut verificar que existeixen garanties adequades.
 • Vostè pot revocar el seu consentiment per a la transferència de les seues dades personals en qualsevol moment. Per a això, pot utilitzar el formulari enllaçat a https://forms.office.com/e/AwMcPkJhV0. També pot exercir aquest dret a través d’ una sol·licitud al SAI.

 

Una vegada cedides les seues dades, el responsable dels tractaments que es duguen a terme amb aquestes per l’ús de l’aplicació/plataforma Edpuzzle serà EDpuzzle, Inc.

Per conèixer els termes en què a partir d’aquell moment aquest responsable tractarà les seues dades, pot accedir a https://edpuzzle.com/privacy.

Li recomanem que revise els apartats destinats a informar sobre:

 • Les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i, en el seu cas, la base jurídica del tractament.
 • Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, en el seu cas; és a dir si realitzaran cessions o comunicacions de les seues dades a altres responsables.
 • Les transferències internacionals de dades que es realitzen i els països de destinació.
 • El termini durant el qual es conservaran les dades personals, o els criteris per determinar aquest termini.
 • L’existència de la possibilitat d’exercir els drets de protecció de dades al responsable del tractament. Aquests drets inclouen l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades.
 • L’existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
 • El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
 • Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per subscriure un contracte, i si l’interessat està obligat a facilitar les dades personals i està informat de les possibles conseqüències de no facilitar aquestes dades.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’ aquest tractament per a l’interessat.

 

Finalment, queda informat de:

 • Que la Generalitat li recomana l’ús de les plataformes autoritzades institucionalment, quedant justificada la seua petició i ús d’aquesta plataforma en les funcions que la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació atorga al professorat, en especial, “la investigació, l’experimentació i la millora contínua dels processos d’ensenyament corresponent”.
 • La Generalitat únicament procedirà a comunicar les dades necessàries i imprescindibles de la seua identitat digital a l’entitat titular de la plataforma/app Edpuzzle, a petició seua.
 • Com a conseqüència de l’anterior, la Generalitat no es fa responsable de l’ús que vostè realitze de la plataforma, assumint personalment qualsevol risc o responsabilitat al respecte.
 • Se l’informa que en l’ús de l’aplicació no podrà proporcionar dades personals de l’alumnat o resta del professorat o personal de la Generalitat, ni tan sols de forma anònima o codificada.