PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la
LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en
aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

carpeta 1. Registre d’Activitats de Tractament (RAT)
Activitats i Jornades
Alumnat
Alumni (antics alumnes)
Arxiu fotogràfic i audiovisual
Autoritzacions
Comunicació institucional i Promoció del centre
Contractació
Escrits de sol.licitud, esmena i al.legacions, i Declaracions responsables
Expedients disciplinaris
Gestió de bretxes de seguretat
Gestió de cita prèvia
Gestió de drets de protecció de dades
Gestió econòmica i pressupostària y Pagaments a tercers
Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions
Prevenció de la violència i millora de la convivència
Professorat
Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres
Proves i acreditacions
Queixes, suggeriments i agraïments
Reclamacions
Trasllats d’expedients
Z Carta Informativa nou apartat Protecció de Dades i RAT centres educatius públics GVA
carpeta 2. Polítiques de protecció de dades
1. Política General de Protecció de Dades
2. Política de gestió de bretxes de seguretat
CARPETA 3. Documentació d’interés de l’AEPD y DPD
Guia per als centres educatius
carpeta 4. Normativa d’interés
1. Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
2. Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDIGDD)
3. LOPD 15-1999 (únicament articles vigents)
4. Decret 130-2012, Organització de la Seguretat de la Informació de la Generalitat
5. Resolució de 28-06-2020, de la Sotssecretaria. Instruccions Protecció de Dades en els Centres Educatius Públics GVA
carpeta 5. Protocol COVID-19 als centres educatius públics GVA
Informació detallada del tractament de dades en Protocol Covid-19
RAT Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web
www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en
els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL
http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva