Alumnes amb l’assignatura pendent d’altres cursos

 

ALUMNES AMB L’ASSIGNATURA PENDENT DE CURSOS ANTERIORS

Curs 2019-20

A causa Del CESSAMENT DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL

S’HAN MODIFICAT ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS ALUMNES

QUE TENEN LES MATEMÀTIQUES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS:

Criteris d’avaluació:

 • Sobre l’avaluació d’arracades, aquest curs, de manera excepcional, serà el professor de l’assignatura del curs actual qui realitze aquesta avaluació perquè és qui disposa de la informació sobre el treball realitzat per l’alumne al llarg del curs.
 • Per a obtindre la qualificació de l’assignatura pendent es tindran en compte les notes del primer examen parcial (en el cas d’arracades de 3r ESO i Batxillerat) i la valoració del rendiment de l’alumne en el curs actual.
 • Es decideix considerar aprovada l’assignatura pendent als alumnes que tinguen aprovades les dues primeres avaluacions del curs actual, així com a aquells alumnes que, tenint una o les dues primeres avaluacions suspeses, tinguen almenys un 4 de mitjana entre elles i cap d’aquestes notes siga inferior a 3 punts.
 • Per a la resta dels alumnes, si no és possible realitzar cap prova presencial, el professor del curs actual pot fer algun control en línia per a decidir la qualificació de l’alumne en l’assignatura pendent.

 

Per a resoldre qualsevol dubte sobre el tema, posa’t en contacte

amb el teu professor/a de matemàtiques del curs actual

– – – – – – – – –

EN EL PRESENT CURS, EL DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES NO DISPOSA D’HORES DE REPÀS PER A l’ATENCIÓ DELS ALUMNES/AS QUE TINGUEN ARRACADA LES MATEMÀTIQUES DE CURSOS ANTERIORS.

Us comunicarem oportunament l’horari i el lloc en el qual tindran lloc aquestes classes de repàs.

Si tens les matemàtiques pendents d’algun curs anterior és molt important que pares atenció a la informació que t’arribarà a través del teu professor/a de repàs, del teu professor/a de matemàtiques del curs actual i a través d’aquesta pàgina web, en la qual anirem actualitzant tota la informació disponible durant el curs (criteris d’avaluació, dates d’exàmens, qualificacions parcials i finals, plans de treball…)

Volem que sigues conscient de la importància de preparar adequadament l’assignatura pendent perquè si no l’aproves no podràs superar la corresponent assignatura del curs actual.

 • És fonamental que t’organitzes i dediques temps al llarg del curs a preparar els exàmens que hauràs de realitzar i no ho deixes tot per a última hora. Amb aqueixa fi, et proposem un PLA DE TREBALL que t’ajudarà en aquesta tasca en el cas que no hi haja classes de repàs.
 • Si tens professor/a de repàs, segueix les seues instruccions perquè t’ajudarà a planificar adequadament el treball.
 • Recorda que el temari dels exàmens de pendents es correspon amb el que apareixia en la programació de l’assignatura en el curs 2018-19. En cas de dubte, pregunta al teu professor/a del curs actual o informa’t en el Departament de Matemàtiques.

CRITERIS GENERALS

El professor/a de repàs, si n’hi ha, o el professor/a del curs actual, quan es tracte d’un nivell de secundària i no hi haja hora de repàs, tindrà en compte l’actitud (interés, participació en les classes…) i el treball de cada alumne (realització d’exercicis en classe o a casa…) i podrà valorar-ho de 0 a 1 punt.

Aquesta puntuació s’afegirà a la qualificació que l’alumne obtinga en les diferents proves parcials o finals, sempre que les qualificacions d’aquestes proves siguen iguals o superiors a 3 punts.

Una vegada realitzades totes les proves parcials i/o finals que a continuació s’indiquen i afegida la valoració del treball realitzat, es qualificarà a l’alumne/a segons el següent barem:

 • Alumnes/as que han obtingut entre 5 i 6,99 punts……Nota final 5
 • Alumnes/as que han obtingut entre 7 i 7,99 punts……Nota final 6
 • Alumnes/as que han obtingut entre 8 i 8,99 punts……Nota final 7
 • Alumnes/as que han obtingut 9 o més punts…………..Nota final 8

 

ALUMNES PENDENTS DE MATEMÀTIQUES DE 1r o 2n ESO

Aquests alumnes/as poden superar l’assignatura pendent de diverses formes:

 • Si l’alumne aprova les dues primeres avaluacions del curs actual es considera aprovada l’assignatura pendent.
 • Si l’alumne ha aprovat una de les dues primeres avaluacions del curs actual i té un 4 en l’altra, o bé ha suspés totes dues avaluacions amb un 4, es tindrà en compte el treball realitzat en les classes (d’arracades, si n’hi ha hagut, o del curs actual, en cas contrari), i es decidirà si aprova l’assignatura o si ha de realitzar l’examen final.
 • En la resta dels casos, l’alumne haurà de fer un examen final sobre els continguts mínims que apareixien en la programació corresponent a l’assignatura pendent en el curs 2018-19. Aquest examen es realitzarà el Dijous, 7 de Maig de 2020, a les 17,00 h. Després de qualificar aquest examen, es tindrà en compte la valoració del treball realitzat en les classes (d’arracades o del curs actual, segons el cas).

Els alumnes que continuen tenint suspesa l’assignatura després de l’examen final hauran de presentar-se en la convocatòria extraordinària de Juny/Juliol juntament amb els alumnes que l’han cursada en el curs actual.

Pla de Treball

(Quan no hi haja classes de repàs)

Com el temari de Matemàtiques del teu curs actual és semblant al del curs anterior (encara que una mica més ampliat), pots preparar totes dues assignatures alhora.

Encara així, t’indiquem un enllaç amb la pàgina web de VITUTOR en el qual trobaràs tot el temari de 1r i de 2n amb molts exercicis proposats que pots resoldre en el teu quadern i, a continuació, comprovar si estan ben resolts amb només prémer en la pestañita numerada que trobaràs en la part superior de cada pàgina d’exercicis.

Material per a 1r d’ESO

Material per a 2n d’ESO

Recorda que has d’adaptar els temes de cadascuna d’aqueixes pàgines web al temari que apareixia en la programació del Departament de Matemàtiques per a aquest curs.

ALUMNES PENDENTS DE MATEMÀTIQUES DE 3r ESO

El departament realitzarà dos exàmens parcials sobre els continguts mínims de 3r d’ESO que figuren en la programació didàctica d’aquest departament seguint el corresponent llibre de text de l’Editorial Anaya.

Primer parcial: Dijous, 9 de Gener de 2020, a les 17,00 h.

MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES: Temes 13 – 14 –1 – 2 – 3 – 4

MATEMÀTIQUES APLICADES: Temes 14 – 15 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Segon parcial:Dijous, 26 de Març de 2020, a les 17,00 h.

MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES: Temes 5 – 6 – 7– 8 – 9 – 10 – 11

MATEMÀTIQUES APLICADES: Temes 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Si les notes de tots dos parcials són iguals o superiors a 3 punts se’ls afig la puntuació pel treball en classe de repàs (de 0 a 1 punt) i es calcula la nota mitjana. Quan aquesta nota és igual o superior a 5 punts es considerarà aprovada l’assignatura.

Aquells alumnes que no hagen aprovat després de realitzar els parcials han de presentar-se a una prova final que es realitzarà el Dijous, 7 de Maig de 2020, a les 17,00 h, en la qual s’examinaran de tot el temari de l’assignatura.

L’alumne no es podrà presentar a la prova final per a examinar-se d’un dels parcials per tindre l’altre aprovat.

En tot cas, el departament, abans de posar la qualificació definitiva, estudiarà la situació de cada alumne en el curs actual per si aquesta informació resultarà rellevant a l’hora de decidir la seua nota.

Els alumnes que continuen tenint suspesa l’assignatura després de l’examen final hauran de presentar-se en la convocatòria extraordinària de Juny-Juliol.

Pla de Treball

(Quan no hi haja classes de repàs)

 • Has d’organitzar-te molt bé. Per a això, et propose que elabores un calendari de treball personal.
 • En primer lloc, distribueix el temps (aproximadament, dos o tres mesos per a cada parcial) entre els temes de cada examen (quatre o cinc) i veuràs que pots dedicar una mitjana de dues setmanes a cada tema.
 • És recomanable que fixes un horari setmanal concret dedicat específicament a preparar l’assignatura pendent (per exemple, “tots els divendres de 5 a 6, i tots els dissabtes de 10 a 12…”)
 • Dedica l’última quinzena per a repassar tot el temari de l’examen.
 • Com a material de consulta has d’utilitzar el teu llibre de text de 3ºESO, però, si necessites altres materials pots utilitzar els que trobaràs en l’enllaç següent amb la pàgina web de VITUTOR:

Material per a pendents de 3r d’ESO

 • En aquest enllaç trobaràs tot el temari de 3r amb molts exercicis proposats que podràs resoldre en el teu quadern i, a continuació, comprovar la seua resolució en la mateixa pàgina amb només prémer en la pestanya numerada que apareix en la part superior d’aquesta pàgina.
 • Recorda que has d’adaptar els temes d’aqueixa pàgina web al temari de la Programació del Departament de Matemàtiques per a aquest curs.

 • Finalment, et deixe un parell d’enllaços perquè et descarregues documents PDF amb diverses fulles d’exercicis de repàs que t’ajudaran a preparar cada parcial. Has de fer-les a poc a poc. Quan hages resolt els exercicis d’una fulla, si vols, pots entregar-li’ls al teu professor/a del curs actual perquè te’ls corregisca.

Fulles d’exercicis de repàs per a 3r ESO – 1r PARCIAL

Fulles d’exercicis de repàs per a 3r ESO – 2n PARCIAL

ALUMNES DE 2n o 3r DE PMAR PENDENTS DE 1r o 2n D’ESO

Heu de consultar les condicions per a recuperar aquestes assignatures o àmbits amb el vostre professor/a de PMAR.

ALUMNES DE PR4 AMB MATEMÀTIQUES PENDENTS DE 1r, 2n o 3r ESO

Heu de consultar les condicions per a recuperar aquestes assignatures o àmbits amb el vostre professor/a de PR4.

ALUMNES DE 2n BATXILLERAT PENDENTS DE MATEMÀTIQUES I

El Departament realitzarà dos exàmens parcials sobre els continguts mínims de 1r de Batxillerat que figuren en la programació didàctica d’aquest departament seguint el corresponent llibre de text de l’Editorial Anaya.

Primer parcial: Dijous, 9de Gener de 2020, a les 17,00 h.

ARITMÈTICA i ÀLGEBRA (Temes 1 – 3)

ANÀLISI (Temes 10 – 11 – 12)

Segon parcial: Dijous, 26 de Març de 2020, a les 17,00 h.

TRIGONOMETRIA YCOMPLEJOS (Temes 4 – 5 – 6)

GEOMETRIA (Temes 7 – 8 – 9)

Si les notes de tots dos parcials són iguals o superiors a 3 punts se’ls pot afegir entre 0 i 1 punt pel treball realitzat en les classes de repàs, si n’hi ha hagut, i es calcula la nota mitjana. Quan aquesta nota és igual o superior a 5 punts es considerarà aprovada l’assignatura.

Aquells alumnes que no hagen aprovat després de realitzar els parcials han de presentar-se a una prova final que es realitzarà el Dijous, 7 de Maig de 2020, a les 17,00 h., en la qual s’examinaran de tot el temari de l’assignatura.

En cap cas l’alumne es podrà presentar a la prova final per a examinar-se d’un dels parcials per tindre l’altre aprovat.

Els alumnes que continuen tenint suspesa l’assignatura després de l’examen final hauran de presentar-se en la convocatòria extraordinària de Juny.

Pla de Treball

(Quan no hi haja classes de repàs)

 • Has d’organitzar-te molt bé. Per a això, et propose que elabores un calendari de treball personal.
 • En primer lloc, distribueix el temps del qual disposes per a preparar cada parcial entre el nombre de temes i veuràs que pots dedicar aproximadament dues setmanes a preparar cada tema.
 • És recomanable que fixes un horari setmanal concret dedicat específicament a preparar l’assignatura pendent (per exemple, “tots els divendres de 5 a 6 i tots els dissabtes de 10 a 12…”)
 • Dedica la última quinzena per a repassar tot el temari de l’examen.
 • Com a material de consulta has d’utilitzar el llibre de text de 1r de Batxillerat (Ed. Anaya), però, per si necessites altres materials, t’indique a continuació un enllaç amb la pàgina web de VITUTOR en el qual trobaràs tot el temari de 1r de Batxillerat amb una col·lecció de problemes en cada tema que pots resoldre en el teu quadern i comprovar, a continuació, la seua resolució amb només prémer en la pestañita numerada que trobaràs en la part superior de cada pàgina d’exercicis.

Material per a 1r Batxillerat CIÈNCIES

 • Recorda que has d’adaptar els temes d’aqueixa pàgina web al temari que apareixia en la programació del Departament de Matemàtiques per a aquest curs.
 • Finalment, et deixe un enllaç perquè et descarregues un document PDF amb diverses fulles d’exercicis de repàs. Has de fer-les a poc a poc. Quan hages resolt els exercicis d’una fulla, si vols, pots entregar-li’ls al teu professor del curs actual perquè te’ls corregisca.

Fulles d’exercicis de repàs per a 1r Batxillerat CIÈNCIES – 1r PARCIAL

Fulles d’exercicis de repàs per a 1r Batxillerat CIÈNCIES – 2n PARCIAL

ALUMNES DE 2n BACH. PENDENTS DE MATEMÀTIQUES APLICADES A CC. SS. I

El departament realitzarà dos exàmens parcials sobre els continguts mínims de 1r de Batxillerat que figuren en la programació didàctica d’aquest departament seguint el corresponent llibre de text de l’Editorial Anaya.

Primer parcial: Dijous, 9 de Gener de 2020, a les 17,00 h.

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA (Temes 1 – 2 – 3)

ESTADÍSTICA (Temes 8 – 9 – 10)

Segon parcial: Dijous, 26 de Març de 2020, a les 17,00 h.

ANÀLISI (Temes 4 –5 – 6 – 7)

Si les notes de tots dos parcials són iguals o superiors a 3 punts se’ls pot afegir entre 0 i 1 punt pel treball realitzat en les classes de repàs, si n’hi ha hagut, i es calcula la nota mitjana. Quan aquesta nota és igual o superior a 5 punts es considerarà aprovada l’assignatura.

Aquells alumnes que no hagen aprovat després de realitzar els parcials han de presentar-se a una prova final que es realitzarà el Dijous, 7 de Maig de 2020, a les 17,00 h.en la qual s’examinaran de tot el temari de l’assignatura.

En cap cas l’alumne es podrà presentar a la prova final per a examinar-se d’un dels parcials per tindre l’altre aprovat.

Els alumnes que continuen tenint suspesa l’assignatura després de l’examen final hauran de presentar-se en la convocatòria extraordinària de Juny.

Pla de Treball

(Quan no hi haja classes de repàs)

 • Has d’organitzar-te molt bé. Per a això, et propose que elabores un calendari de treball personal.
 • En primer lloc, distribueix el temps del qual disposes per a cada parcial entre el nombre de temes que has de preparar i veuràs que pots dedicar aproximadament dues setmanes a cadascun d’ells.
 • És recomanable que fixes un horari setmanal concret dedicat específicament a preparar l’assignatura pendent (per exemple, “tots els divendres de 5 a 6 i tots els dissabtes de 10 a 12…”)
 • Dedica la última quinzena a repassar tot el temari de l’examen.
 • Com a material de consulta utilitza el teu llibre de text de 1r de Batxillerat (Ed. Anaya), però, per si necessites altres materials, t’indique un enllaç amb la pàgina web de VITUTOR en la qual trobaràs molts exercicis proposats per a cada tema, que podràs resoldre en el teu quadern i comprovar, a continuació, la seua resolució amb només prémer en la pestañita numerada que trobaràs en la part superior de cada pàgina d’exercicis.

Material per a 1r de Batxillerat SOCIALS

 • Recorda que has d’adaptar els temes d’aqueixa pàgina web al temari que apareix en la programació del Departament de Matemàtiques per a aquest curs.
 • Finalment, et deixe un enllaç perquè et descarregues un document PDF amb diverses fulles d’exercicis de repàs. Has de fer-les a poc a poc. Quan hages resolt els exercicis d’una fulla, si vols, pots entregar-li’ls al teu professor del curs actual perquè te’ls corregisca.

Fulles d’exercicis de repàs per a 1r Batxillerat SOCIALS – 1r PARCIAL

Fulles d’exercicis de repàs per a 1r Batxillerat SOCIALS – 2n PARCIAL
———————
 

MANERA D’ACTUACIÓ QUAN UN ALUMNE NO POT ASSISTIR A UN EXAMEN PER UN MOTIU JUSTIFICAT

 • Si el motiu de la no assistència és conegut per endavant, l’alumne/a deure posar-se en contacte amb el professor de repàs o amb el cap del Departament per a explicar-li els motius i verificar si realment són justificats.
 • Si l’absència es deu a una causa no previsible (malaltia …) l’alumne/a o els seus pares han de posar-se en contacte amb el professor de repàs o amb el cap del Departament perquè aquest li indique com ha de procedir.
 • Per a evitar fraus, sempre que se sol·licite repetir un examen s’exigirà certificació oficial del motiu al·legat.