Història

L’IES Maria Blasco es crea al curs escolar 2008/2009 amb la denominació d’Institut de Secundària Número 5 per desglossament de l’antic Institut d’Educació Secundària Canastell (Decret 188/2008 del Consell, DOCV de 2 de desembre de 2008). El centre està dissenyat per atendre fins a 720 alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (24 unitats) i 280 de Batxillerat (8 unitats). L’IES Canastell es constitueix aquest mateix any acadèmic com a centre integrat de formació professional i el llavors denominat IES Número 5 assumeix els seus ensenyaments d’ESO i Batxillerat i el professorat adscrit a aquestes. Com a conseqüència de la creació del nou institut es reorganitza l’adscripció de col·legis als centres de secundària ia l’IES número 5 s’adscriuen els CEIP Azorín, Jaume I, José Ramón García Antón i Juan Ramón Jiménez (Ordre d’11 de desembre de 2008 de la Conselleria dEducació, DOCV de 3 de febrer de 2009). Al centre se li assignen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria i els batxillerats de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, aquests darrers en les modalitats de diürn i nocturn.

Al segon curs de funcionament (2009/2010) s’incorporarien també ensenyaments de Programes Formatius de Qualificació Bàsica i, en desaparèixer aquests, d’estudis de Formació Professional Bàsica, en primer lloc, de l’especialitat de Serveis administratius (2014/2015), i posteriorment també de la d’Electricitat i Electrònica (2015/2016). A l’octubre del 2013, atenent la proposta del Consell Escolar del centre i el Consell Escolar Municipal, té lloc el canvi a la denominació actual d’Institut d’Educació Secundària María Blasco (Resolució de 18 d’octubre de 2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, DOCV de 25 doctubre de 2013). La necessitat despais per augment continu de matrícula va impulsar a sol·licitar la construcció de dues noves aules que es van incorporar al centre el curs 2020/2021.