¡Important! Resolució parcial beques FP

S’han resolt les subvencions de les modalitats A, B i C: (punxar ací per a veure el document amb els
3 annexos
)
• Modalitat Dual en Administracions Públiques (Annex I)
• Modalitat Dual en empreses (Annex II)
• Modalitat de Formació en Centres de Treball (FCT) (Annex III)

Les de Modalitat desplaçament es resoldran més endavant.

COM TRAMITAR LA CONCESSIÓ? Instruccions
Pots realitzar-ho d’una de les dues formes següents:

• Heu de comunicar al centre abans del 18 de novembre el número de compte IBAN
mitjançant el model (punxar ací) signat entregant-lo de manera presencial en Secretaria.

S’HA DE COMPLIMENTAR L’IMPRÉS OBLIGATÒRIAMENT AMB
L’ORDINADOR.

• Mitjançant tràmit electrònic (PROPER: Procediment per a tramitar els altes,
modificacions i baixes dels domiciliacions bancàries (domiciliació bancària) (punxar ací). Per a poder
realitzar el tràmit electrònicament has de tindre certificat electrònic o clau.

SUBVENCIONS A ALUMNAT D’FP CURS 2021-2022

** NOVA INFORMACIÓ PUBLICACIÓ LLISTES :

Reclamacions:

No es podrà reclamar si el motiu de denegació és 9. Disponibilitat pressupostària insuficient; crèdit esgotat

Termini de reclamació: del 25 de juliol al 27 de juliol a través del correu subvencionesfp@fpvalencia.com

03 Modalitat FCT:

Es concedeixen les ajudes individuals de 400€ fins a esgotar el crèdit disponible de la línia de subvenció.

Es produeix empat entre els admesos amb puntuació 3, que es resol per ordre alfabètic, començant l’adjudicació per les lletres “EV” conforme a l’apartat sisé.3 de la convocatòria, fins a esgotar el crèdit. El primer cognom concedit és “Evans”, fins a “Botella”.

04 Modalitat Desplaçament

Els diners sobrants de les modalitats de Dual es transferirà a aquesta modalitat, per a incrementar el crèdit fins a 560.000€.

La concessió de quanties individuals s’ha realitzat sobre la base d’aquesta quantitat incrementada, si bé la concessió definitiva quedarà subjecta a l’aprovació de l’increment proposat.

S’han aplicat les quanties individuals de la convocatòria de 1.200€, minorades o ampliades en un 50% segons l’alumne estiga en règim presencial o semipresencial, i si sol·licita ajuda per residència.

Es produeix empat entre els admesos amb puntuació 3, que es resol per ordre alfabètic, començant l’adjudicació per les lletres “EV” conforme a l’apartat sisé.3 de la convocatòria, fins a esgotar el crèdit. El primer cognom concedit és “Expósito”, fins a “Hernández”. El desempat entre els “Hernández”, comença pel segon cognom “Sánchez” i acaba per “Amador”.

** Relació de persones admeses i excloses en la convocatòria de subvencions sols es publicarà, per motius de protecció de dades, als taulers informatius del Centre

FCT en centres de treball allunyats del centre docent: realitzar la formació en centres de treball total o parcial quan el centre de treball es trobe allunyat del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma.

Desplaçament: sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció, per a alumnat que curse cicles d’FP en centres allunyats de la seua residència habitual.

TOTA LA INFORMACIÓ ACÍ

Matrícula curs 2022-2023

 • RECORDE QUE per l l’alumnat que ha fet admissió d’ESO i Batxillerat i ha resultat admés en este institut en les llistes definitives, ha d’anar a la web d’admissió i fer des d’allí la TELEMATRÍCULA, del 18 al 21 de juliol per ESO i del 22 al 27 de juliol per a Batxillerat.
 • Comprove la guia per a conéixer tota la informació sobre la matrícula i descarregar-se els formularis. Informació ACÍ
 • Per a la modalitat presencial l’horari d’entrega de matrícula és de 10 h. a 13 h.
 • ATENCIÓ REPETIDORS 1ºBATX: La data de matrícula passa a ser el dia 22 de juliol.
 • L’horari Diurn d’admissió correspon a torns de matí (8 a 15’10 h.) o vesprada (15’10 a 21 h.):
  • CFM Planta química (matí)
  • CFM Operacions de laboratori (vesprada)
  • CFM Sistemes microinformàtics i xarxes (vesprada)
  • CFS Ensenyament i Animació socioesportiva (matí o vesprada depén de la nota d’admissió)
  • CFS Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat (vesprada)