Protocol de l’ús del mòbil i dispositius electrònics

Benvolgudes famílies,


Des de l’IES Josep Segrelles d’Albaida ens hem proposat que tota la comunitat educativa puga acudir al centre amb la tranquil·litat de no ser gravat, fotografiat o veure’s embolicat en algun conflicte relacionat amb el mal ús dels mòbils o d’altres dispositius electrònics que, de vegades, poden derivar en delictes i denúncies. Ens agradaria, a més, que el descans als patis no girara al voltant d’aquests aparells potenciant la comunicació i les relacions personals. Així les coses, hem d’aplicar de manera efectiva la NORMATIVA VIGENT: la Llei de Protecció de Dades i el nostre propi Reglament de Règim Intern (RRI), en el qual al punt 7 de l’apartat 3 descriu:
” [..]. Està prohibit l’ús de telèfons mòbils al centre, sempre que siga sense permís del professorat i amb intencions formatives. Si l’alumnat incompleix aquesta norma i se li retira el telèfon mòbil, haurà de ser el pare/mare/tutor qui acudesca al centre per poder recuperar-lo, [..]”
Són reiterades les intervencions que requereixen de la nostra atenció a causa de l’ús del mòbil i auriculars dins del centre escolar augmentant els casos de:

 • Realització de fotografies i vídeos dins del centre.
 • Accés a pàgines web no educatives i a xarxes socials en classe i durant els patis.
 • Ús per a copiar en els exàmens o fotografiar-los, sent aquests documents acadèmics de caràcter oficial.
 • Problemes d’assetjament en el qual els mòbils són presents.
 • Ús durant les classes ignorant el treball que es realitza.
  Tot això implica problemes de convivència que, en algun cas, són greus. Per tot això, creiem convenient reconduir aquesta situació sobre l’ús i abús del mòbil i contribuir a la creació d’un clima propici per a l’aprenentatge i l’estudi. Per aquest motiu, considerem molt important que, des de les famílies, s’evite que l’alumnat acudisca al centre amb dispositius mòbils.
  En cas de portar-los, els dispositius hauran de ser apagats en entrar en el centre i guardats fora de la vista.
  Mai podrà utilitzar-se el mòbil en descansos, esbarjos ni fora d’una hora de classe. Això inclou les hores de guàrdia
  Els comuniquem que, amb l’aprovació del Consell Escolar celebrat a l’inici de curs, aplicarem amb rigorositat les mesures recollides en el pla de convivència i les normes del centre davant l’ús del mòbil. Així, en el cas que algun alumne fera un ús inadequat d’algun d’aquests objectes serà sancionat com una “Conducta contrària a la convivència” o “Conducta greument perjudicial per a la convivència”, regulat de la següent manera:
 1. Veure o sentir el mòbil, suposarà una “Conducta contrària a la convivència” i la retirada d’aquest (apagat).
 2. L’ús del mòbil suposarà una “Conducta contrària a la convivència” que comportarà la retirada del mateix (apagat) i l’obertura d’un expedient disciplinari.
 3. En cas de conductes reiterades, de les anteriorment citades, la sanció s’anirà incrementant, segons la reiteració.
 4. Està terminantment prohibit que un alumne o alumna faça ús del telèfon mòbil, i més si cap, de càmera fotogràfica o gravadora d’imatges o sons. La transgressió d’aquesta prohibició serà considerada com a “conducta greument perjudicial per a la convivència”, suposant un acte greu de disciplina, amb la iniciació d’un expedient disciplinari de l’alumnat autor i participant en les imatges, sons o arxius, que serà gradual, en funció de la gravetat i el contingut d’aquestes .

Fer imatges o vídeos de la vida del centre o la seua difusió sempre serà una “conducta greument perjudicial per a la convivència”, que comportarà l’obertura d’un expedient disciplinari.
L’ús pedagògic del mòbil estarà regulat des del Centre prèvia autorització de l’equip directiu i comunicat per ITACA a les famílies.
En activitats extraescolars estarà permés portar el mòbil i els aparells abans assenyalats sent responsables les famílies de l’ús que facen els seus fills/es. Si no es fa un bon ús, el professorat podrà retirar-los i sancionarà la incidència.
En cap cas l’Institut es responsabilitza de la pèrdua, trencament, deteriorament, o furt de qualsevol aparell o objecte que no siga necessari en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, corresponent a cada alumne/a la seua guarda i custòdia.
El mòbil no és necessari perquè l’alumnat puga comunicar-se amb la família. El centre disposa de línies telefòniques perquè siguen utilitzades en els casos necessaris. Davant qualsevol necessitat, el professorat de guàrdia cridarà a la família per a solucionar-la. Finalment, volem recordar a les famílies que poden contactar amb els seus fills i filles, en cas de necessitat, a través del telèfon 962 91 93 00 (consergeria de l’institut) on es prendrà nota.
Amb la finalitat de contribuir a la millora de la formació global del seu fill/a, confiem que puguem comptar amb la seua col·laboració.

Ben cordialment,

Albaida , a 24 de febrer de 2023.