Protocolo de expulsión del aula ESO – BACH

Protocolo de expulsión de Aula.

Todo profesor que expulse a un alumno del aula deberá cumplimentar un parte escrito

PROTOCOL PER A PORTAR A UN ALUMNE A la MESA DE GUÀRDIA

 

MOTIUS D’EXPULSIÓ DE L’AULA

SÍ QUE es pot expulsar per:

  • Cometre actes que alteren el normal desenvolupament de les classes.
  • Cometre actes d’indisciplina.
  • Cometre actes d’incorrecció o desconsideració, injúries i ofenses contra alumnat o professorat.
  • Cometre actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l’estudi dels seus companys i companyes.

NO es pot expulsar per:

  • Arribar amb retard a classe.
  • No portar el material escolar per a treballar.
  • No fer les tasques encomanades en classe.
  • Adormir-se en classe.

Llevat que qualsevol d’aquestes opcions comporte una de les citades en l’apartat anterior.

 

EL PROTOCOL PER A UNA EXPULSIÓ D’AULA ÉS:

Professorat que expulsa

1.- Completar la part ombrejada en enviar a l’alumne a la taula de guàrdia.

2.- Una vegada finalitzada la classe, completar la resta de camps del comunicat blanc, preferentment en la mateixa jornada.

3.- Informar la família i a l’alumne quin dia ha d’acudir a l’aula de reflexió en l’esbarjo.

4.- Cerciorar-se que l’alumne compleix la mesura educativa correctora. En el cas que no l’haja complida sense motiu justificat, ha de completar un segon part.

 

Professorat de la taula de guàrdia

1.- Portar a la taula de guàrdia el registre de convivència.

2.- Arreplegar el comunicat blanc que porte l’alumne a la taula de guàrdia.

2.- Anotar en el registre les dades necessàries.

3.- Deixar en la safata de parts que està la prestatgeria de convivència el comunicat blanc i el registre.

 

Professorat de guàrdia d’aula d’usos múltiples en esbarjos

1.- Revisar el registre i completar les dades.

2.- Lliurar les tasques de reflexió a l’alumne perquè les realitze.

3.- Deixar el registre juntament amb la carpeta de guàrdies i les tasques de reflexió en la prestatgeria de convivència (sala de professors).