Assignatures pendents

DEPARTAMENT DE CULTURA CLÀSSICA

ALUMNAT AMB ASSIGNATURES PENDENTS

L’alumnat amb la matèria pendent del curs anterior tindrà la possibilitat d’examinar-se d’aquesta matèria en dues convocatòries. La primera convocatòria serà el mes de gener i la segona el mes d’abril, en les dates assignades pel departament o en la setmana o setmanes assignades pel centre. La prova serà similar a les proves escrites que es proposen al llarg del curs i serà puntuada de 0 a 10. Els continguts seran els corresponents al curs que quede pendent, que poden consultar-se en la programació del departament.

L’aprovat en la primera convocatòria suposarà no haver de presentar-se a la segona i la nota serà la que l’alumne o alumna haja obtingut en aqueix examen. En cas de suspendre l’examen de la primera convocatòria, l’alumne o alumna podrà presentar-se a l’examen de segona convocatòria i la nota de l’assignatura pendent serà la que haja obtingut en aquest examen.

En les assignatures de Batxillerat, que estan plantejades per a dos cursos (Llatí I i II i Grec I i II), per tractar-se d’una avaluació contínua i per a l’alumnat que curse la matèria en segon curs, la superació de la matèria en les convocatòries de segon curs (primera o segona avaluació) suposarà l’aprovat en l’assignatura corresponent de primer curs, amb la nota corresponent a aquesta avaluació. En aquest cas, l’alumnat no necessitarà presentar-se a la prova escrita del mes d’abril. Cas de no superar l’assignatura de segon en la primera o segona avaluació, o estar en desacord que aquesta qualificació s’aplique al primer curs, l’alumnat podrà presentar-se a l’examen extraordinari, i serà qualificat amb la nota que haja obtingut en aquest examen.

Sant Antoni de Benagèber, 30 de setembre de 2020