Informàtica – Pendents

RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA DE CURSOS ANTERIORS

Aquells alumnes que tinguen la matèria pendent de cursos anteriors tindran la possibilitat de superar-la de dues formes, la primera si l'alumne va cursar l'assignatura en el present curs i aprova les dues primeres avaluacions tindran aprovada l'assignatura pendent del curs anterior, en cas de no cursar l'assignatura o no aprovar les dues primeres avaluacions deuran realitzarà un examen i/o treball durant el curs, convocat prèviament una vegada tinguem els llistats d'alumnes amb assignatures pendents.

Les dates de realització d'exàmens es publicarà en aquest espai i es comunicaren personalment així com la resta d'informació necessària per a superar la prova.