Formulari PROA+ Professorat/Formulario PROA + Profesorado

Construint comunitat

1 Tota la gent que arriba a aquest centre és benvinguda./Toda la gente que llega a este centro es bienvenida.(Requerit)
2 L'equip educatiu coopera entre si/El equipo educativo coopera entre si.(Requerit)
3 Els estudiants s'ajuden mútuament/Los estudiantes se ayudan mutuamente. .(Requerit)
4 L'Equip educatiu i els estudiants es respecten mútuament/El Equipo educativo y los estudiantes se respetan mutuamente(Requerit)
5 L'equip educatiu i els pares/tutors col·laboraren/El equipo educativo y los padres/tutores colaboraran.(Requerit)
6 L'equip educatiu i els membres del consell escolar del centre treballen ben junts/El equipo educativo y los miembros del consejo escolar del centro trabajan bien juntos.(Requerit)
7 El centre escolar és un model de ciutadania democràtica/El centro escolar es un modelo de ciudadanía democrática El centro escolar fomenta la comprensión de las interconexiones entre las personas de todo el mundo. .Los adultos y estudiantes son receptivos a la variedad de identidades de género(Requerit)
8 El centre escolar fomenta la comprensió de les interconnexions entre les persones de tot el món/El centro escolar fomenta la comprensión de las interconexiones entre las personas de todo el mundo(Requerit)
9 Els adults i estudiants són receptius a la varietat d'identitats de gènere/Los adultos y estudiantes son receptivos a la variedad de identidades de género.(Requerit)
10 El centre escolar i la comunitat local se secunden entre si./El centro escolar y la comunidad local se apoyan entre sí.(Requerit)
11 L'equip educatiu vincula el que succeeix en el centre escolar amb la vida dels estudiants en la llar/El equipo educativo vincula lo que sucede en el centro escolar con la vida de los estudiantes en el hogar(Requerit)

Establint valors inclusius/ Estableciendo valores inclusivos

1 El centre escolar desenvolupa valors inclusius compartits. / El centro escolar desarrolla valores inclusivos compartidos.(Requerit)
2 El centre escolar fomenta el respecte de tots els drets humans. / El centro escolar fomenta el respeto de todos los derechos humanos.(Requerit)
3 El centre escolar fomenta el respecte de la integritat del planeta Terra. / El centro escolar fomenta el respeto de la integridad del planeta Tierra.(Requerit)
4 La inclusió s'entén com una major participació de tots. / La inclusión se entiende como una mayor participación de todos.(Requerit)
5 Les expectatives són altes per a tots els estudiants. / Las expectativas son altas para todos los estudiantes.(Requerit)
6 Els estudiants són valorats per igual. / Los estudiantes son valorados por igual.(Requerit)
7 El centre escolar rebutja totes les formes de discriminació. / El centro escolar rechaza todas las formas de discriminación.(Requerit)
8 El centre escolar promou la convivència i la resolució pacífica de conflictes. / El centro escolar promueve la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.(Requerit)
9 El centre escolar anima als estudiants i adults a sentir-se bé aconseguisc mateixos. / El centro escolar anima a los estudiantes y adultos a sentirse bien consigo mismos.(Requerit)
1 El centre escolar té un procés de desenvolupament participatiu. / El centro escolar tiene un proceso de desarrollo participativo.(Requerit)

Desenvoulpant un centre escolar per a tots/ Desarrollando un centro escolar para todos

1 El centre escolar té un procés de desenvolupament participatiu. / El centro escolar tiene un proceso de desarrollo participativo.(Requerit)
2 El centre escolar té un enfocament de lideratge inclusiu. / El centro escolar tiene un enfoque de liderazgo inclusivo.(Requerit)
3 Els nomenaments i els ascensos són justos. / Los nombramientos y los ascensos son justos.(Requerit)
4 L'experiència de l'equip educatiu és reconeguda i utilitzada. / La experiencia del equipo educativo es reconocida y utilizada.(Requerit)
5 S'ajuda a tot l'equip educatiu a integrar-se en el centre escolar. / Se ayuda a todo el equipo educativo a integrarse en el centro escolar.(Requerit)
6 El centre escolar tracta d'admetre a tots els estudiants de la seua localitat. / El centro escolar trata de admitir a todos los estudiantes de su localidad.(Requerit)
7 S'ajuda a tots els estudiants nous a integrar-se en el centre escolar. / Se ayuda a todos los estudiantes nuevos a integrarse en el centro escolar.(Requerit)
8 Els grups d'ensenyament i aprenentatge s'organitzen de manera equitativa per a donar suport a l'aprenentatge de tots els estudiants. / Los grupos de enseñanza y aprendizaje se organizan de forma equitativa para apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes.(Requerit)
9 Els estudiants estan ben preparats per a desembolicar-se en altres contextos no acadèmics. / Los estudiantes están bien preparados para desenvolverse en otros contextos no académicos.(Requerit)
10 El centre escolar és físicament accessible per a totes les persones. / El centro escolar es físicamente accesible para todas las personas.(Requerit)
11 Els edificis i els patis s'han dissenyat pensant a facilitar la participació de tots / Los edificios y los patios se han diseñado pensando en facilitar la participación de todos(Requerit)
12 El centre escolar redueix la seua petjada de carboni i l'ús d'aigua. / El centro escolar reduce su huella de carbono y el uso de agua.(Requerit)
13 El centre escolar contribueix a la reducció de residus. / El centro escolar contribuye a la reducción de residuos.(Requerit)

Organitzant el suport a la diversitat/Organizando el apoyo a la diversidad

1 Totes les formes de suport estan coordinades. / Todas las formas de apoyo están coordinadas.(Requerit)
2 Les activitats de desenvolupament professional ajuden l'equip educatiu a respondre millor a la diversitat. / Las actividades de desarrollo profesional ayudan al equipo educativo a responder mejor a la diversidad.(Requerit)
3 El castellà/basc/català/gallec/valencià com a segona llengua és un recurs per a tot el centre escolar / El castellano/euskera/catalán/gallego/valenciano como segunda lengua es un recurso para todo el centro escolar(Requerit)
4 El centre escolar dona suport a la continuïtat de l'educació dels estudiants que estan en Centres de protecció de menors / El centro escolar apoya la continuidad de la educación de los estudiantes que están en Centros de protección de menores(Requerit)
5 El centre escolar s'assegura que les polítiques sobre “necessitats educatives especials“ s'inserisquen en polítiques d'inclusió. / El centro escolar se asegura de que las políticas sobre “necesidades educativas especiales“ se inserten en políticas de inclusión.(Requerit)
6 Les normes de conducta estan relacionades amb l'aprenentatge i desenvolupament curricular. / Las normas de conducta están relacionadas con el aprendizaje y desarrollo curricular.(Requerit)
7 Es redueixen les pressions d'exclusió disciplinària. / Se reducen las presiones de exclusión disciplinaria.(Requerit)
8 Es redueixen les barreres per a l'assistència al centre escolar. / Se reducen las barreras para la asistencia al centro escolar.(Requerit)
9 Es busca eliminar el maltractament entre iguals per abús de poder (“*Bullying”).. / Se busca eliminar el maltrato entre iguales por abuso de poder (“Bullying”)..(Requerit)

Construint un currículum per a tots/Construyendo un currículum para todos

1 Els estudiants exploren els cicles de producció i consum d'aliments. / Los estudiantes exploran los ciclos de producción y consumo de alimentos.(Requerit)
2 Els estudiants investiguen la importància de l'aigua. / Los estudiantes investigan la importancia del agua.(Requerit)
3 Els estudiants estudien la roba i la decoració del cos. / Los estudiantes estudian la ropa y la decoración del cuerpo.(Requerit)
4 Els estudiants investiguen sobre l'habitatge i el mitjà urbà. / Los estudiantes investigan sobre la vivienda y el medio urbano.(Requerit)
5 Els estudiants aprenen com i per què la gent es mou al voltant de la seua localitat i pel món / Los estudiantes aprenden cómo y por qué la gente se mueve alrededor de su localidad y por el mundo(Requerit)
6 Els estudiants aprenen sobre la salut i les relacions interpersonals. / Los estudiantes aprenden acerca de la salud y las relaciones interpersonales.(Requerit)
7 Els estudiants investiguen la terra, el sistema solar i l'univers. / Los estudiantes investigan la tierra, el sistema solar y el universo.(Requerit)
8 Els estudiants estudien la vida en la terra. / Los estudiantes estudian la vida en la tierra.(Requerit)
9 Els estudiants investiguen sobre les fonts d'energia. / Los estudiantes investigan sobre las fuentes de energía.(Requerit)
10 Els estudiants aprenen sobre la comunicació i les tecnologies de la comunicació. / Los estudiantes aprenden acerca de la comunicación y las tecnologías de la comunicación.(Requerit)
11 Els estudiants participen i creen art, literatura i música. / Los estudiantes participan y crean arte, literatura y música.(Requerit)
12 Els estudiants aprenen sobre el treball i a vincular-lo amb el desenvolupament dels seus interessos. / Los estudiantes aprenden sobre el trabajo y a vincularlo con el desarrollo de sus intereses.(Requerit)
13 Els estudiants aprenen sobre l'ètica, el poder i la governança / Los estudiantes aprenden acerca de la ética, el poder y la gobernanza(Requerit)

Orquestrant l'aprenentatge/Orquestando el aprendizaje

1 Les activitats d'aprenentatge s'han planificat considerant a tots els estudiants. / Las actividades de aprendizaje se han planificado considerando a todos los estudiantes.(Requerit)
2 Les activitats d'aprenentatge fomenten la participació de tots els estudiants. / Las actividades de aprendizaje fomentan la participación de todos los estudiantes.(Requerit)
3 Es promou el pensament crític en els estudiants. / Se promueve el pensamiento crítico en los estudiantes.(Requerit)
4 Els estudiants participen activament en el seu propi aprenentatge. / Los estudiantes participan activamente en su propio aprendizaje.(Requerit)
5 Els estudiants aprenen uns dels altres. / Los estudiantes aprenden unos de los otros.(Requerit)
6 Les classes desenvolupen una comprensió de les similituds i diferències entre les persones. / Las clases desarrollan una comprensión de las similitudes y diferencias entre las personas.(Requerit)
7 Les avaluacions fomenten els assoliments de tots els estudiants. / Las evaluaciones fomentan los logros de todos los estudiantes.(Requerit)
8 La disciplina es basa en el respecte mutu. / La disciplina se basa en el respeto mutuo.(Requerit)
9 L'equip educatiu planifica, ensenya i revisa en col·laboració. / El equipo educativo planifica, enseña y revisa en colaboración.(Requerit)
10 L'equip educatiu desenvolupa recursos compartits per a donar suport a l'aprenentatge. / El equipo educativo desarrolla recursos compartidos para apoyar el aprendizaje.(Requerit)
11 Els professors de suport ajuden a l'aprenentatge i a la participació de tots els estudiants. / Los profesores de apoyo ayudan al aprendizaje y a la participación de todos los estudiantes.(Requerit)
12 Les tasques escolars són pensades per a contribuir a l'aprenentatge de cada estudiant. / Las tareas escolares son pensadas para contribuir al aprendizaje de cada estudiante.(Requerit)
13 Les activitats fora de l'horari lectiu estan disponibles per a tots els estudiants. / Las actividades fuera del horario lectivo están disponibles para todos los estudiantes.(Requerit)
14 Els recursos de la localitat són coneguts i utilitzats / Los recursos de la localidad son conocidos y utilizados(Requerit)